&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

CONCERN

Het concern heeft in 1999 een nettowinst van 142,8 miljoen behaald, tegenover 145,2 miljoen over 1998. Over 1997 werd een nettowinst van 124,7 miljoen geboekt.

De winst vr interest, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) is gestegen van 322,1 miljoen in 1998 tot 328,6 miljoen in 1999. De cashflow is gestegen van 263,1 miljoen in 1998 tot 266,2 miljoen in 1999.

Over het eerste halfjaar van 1999 is een fractioneel hoger resultaat gerealiseerd dan over de vergelijkbare periode in 1998. Als gevolg van de aanloopverliezen van het medio 1999 voor open- baarvervoerreizigers gentroduceerde gratis ochtendblad Sp!ts en het treffen van een reorganisatievoorziening bij het Limburgs Dagblad in de tweede helft van het boekjaar kon de recordwinst van 1998 niet worden gevenaard.
In de winst over 1999 is het resultaat van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V., waarvan de exploitatie vanaf 1 oktober 1999 in beginsel voor rekening en risico van De Telegraaf is geschied, niet meegeconsolideerd; dit zal eerst plaatsvinden nadat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) instemt met de juridische levering van de aandelen. Wel is daarentegen de rentelast van 1 oktober tot en met 31 december 1999 ingevolge de koopsom ten laste van het resultaat over 1999 gebracht.

Het bedrijfsresultaat na amortisatie van goodwill over 1999 bleef nagenoeg gelijk, namelijk 195,3 miljoen tegenover 195,1 miljoen over 1998. Tegenover de aanloopverliezen van Sp!ts, de eerdergenoemde reorganisatievoorziening en de sterk toegenomen kosten ten gevolge van de gegroeide internetactiviteiten stonden hogere advertentie-inkomsten van zowel de dagbladen als de huis-aan-huisbladen; de omzet uit de grafische activiteiten voor derden was enigszins lager in 1999.
De uitbreiding van internetactiviteiten en de in 1999 gepleegde acquisities zorgden samen met de toegenomen loonkosten per werknemer voor hogere personeelskosten. De inkoopprijzen van de belangrijke grondstof papier zijn daarentegen in 1999 licht gedaald ten opzichte van 1998, ondanks de heffing inzake het papiervezelconvenant gedurende het tweede kwartaal van 1999.

De afschrijvingen op materile vaste activa namen over 1999 toe met 4,0 miljoen na de ingebruikneming van de investeringen in Amsterdam, Heerlen en Schagen. De boekwinst op de verkochte persen in Heerlen en Schagen is hierop in mindering gebracht.
De afschrijvingen op de immaterile vaste activa zijn licht gestegen als gevolg van de overname van de Zweedse uitgeverij Svensk Specialpress AB te Stockholm. De opbrengst van de verkochte titels Surf Magazine en Deep is hierop in mindering gebracht.

De amortisatie van de immaterile vaste activa (goodwill) bedroeg 32,8 miljoen in 1999 tegenover 31,3 miljoen in 1998.

De concernonderdelen hebben in 1999 wisselend aan het resultaat bijgedragen. Het dagblad De Telegraaf leverde de belangrijkste bijdrage met wederom een winstverbetering ten opzichte van het jaar ervoor. De Hollandse Dagbladcombinatie B.V. droeg belangrijk minder bij in vergelijking tot 1998 als gevolg van gestegen bezorgkosten, hogere afschrijvingen en incidentele pensioenlasten bij Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V.
De Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. realiseerde daarentegen een sterke vooruitgang dankzij een hogere advertentieomzet van zowel de midweekse als de zondagsbladen.
De Biegelaar Groep B.V. presteerde eveneens belangrijk beter dan vorig jaar door zowel hogere omzet en toegevoegde waarde als door de integratie van de activiteiten van Eldee Offset B.V. in het Nederlandse Drukkerij Bedrijf B.V.; daarnaast werden enkele incidentele baten gerealiseerd. B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad maakte voor het tweede achtereenvolgende jaar verlies, versterkt door onder andere de dotatie aan de reorganisatievoorziening en de aanloopkosten van de ultimo 1998 in gebruik genomen pers. De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. realiseerde door hogere advertentieomzetten en kostenbesparingen een aanzienlijk beter resultaat, ondanks de afschrijving op goodwill van de in 1999 verworven Zweedse uitgeverij en de aanloopverliezen van de begin 2000 op de Zweedse markt uitgebrachte titel Residence.

Onder de opbrengst deelnemingen zijn verantwoord het contant opgenomen dividend over 1998 van Wegener N.V., het aandeel in de winst van de 30%-deelneming in SBS Broadcasting B.V. en het 50%-aandeel in de winst van v.o.f. SBS 6 Text. De rente-inkomsten waren evenals vorig jaar hoger door de per saldo hogere liquide middelen bij een nagenoeg gelijkblijvende lage rentestand. Onder de rentelasten is onder andere verantwoord de verschuldigde rente vanaf 1 oktober 1999 over de nog te betalen koopsom van de aandelen van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. Per saldo daalde de uitkomst van de financile baten met 0,7 miljoen tot 24,5 miljoen.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vr belastingen bleef nagenoeg gelijk, namelijk 219,8 miljoen in 1999 tegenover 220,2 miljoen in 1998.

De belastingdruk is toegenomen door de ten laste van het resultaat gebrachte hogere afschrijvingen op fiscaal niet aftrekbare goodwill en de lagere opbrengst uit deelnemingen waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.
De fiscus zal naar verwachting dit jaar een standpunt innemen naar aanleiding van het door hen uitgevoerde branchebrede onderzoek naar de toepassing van het ijzeren-voorraadstelsel inzake grondstoffen. De jaarrekening is evenals in voorgaande jaren opgesteld in de verwachting dat het ijzeren-voorraadstelsel zal worden gecontinueerd.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening n belastingen is met 1,2% gedaald van 144,6 miljoen in 1998 tot 142,8 miljoen in 1999.

Onder de buitengewone baten en lasten is onder meer het minderheidsaandeel van derden in het resultaat van Media Groep West B.V. opgenomen.

Na verrekening van het buitengewoon resultaat is de nettowinst met 1,6% gedaald van 145,2 miljoen in 1998 tot 142,8 miljoen in 1999. Per aandeel van 0,50 nominaal is de nettowinst gedaald van 2,77 in 1998 tot 2,72 in 1999.

Concernstrategie

Het Telegraaf-concern stelt zich ten doel het verzamelen, rangschikken, bewerken, distribueren en verkopen van informatie. Tot de kernactiviteiten van het concern behoren daarmee het uitgeven van landelijke en regionale dagbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften en sponsored magazines in zowel gedrukte als elektronische vorm, het participeren in commercile radio en televisie alsmede dienstverlening op het gebied van grafische en elektronische communicatie voor derden.

In de komende jaren zal de strategie van het concern gericht zijn op een beheersbare groei in de volgende gebieden, al dan niet in samenwerking met derden:

de uitbouw van zowel de internetactiviteiten van De Telegraaf-i - de elektronische versie van de krant - als de overige internetactiviteiten die zijn ondergebracht bij De Telegraaf Elektronische Media. In 2000 zal hiertoe een budget van 30 miljoen ter beschikking worden gesteld;

het versterken van onze radio- en televisieactiviteiten, waar mogelijk in combinatie met internet en overige activiteiten;

het versterken van de tijdschriftenactiviteiten inclusief sponsored media in binnen- en buitenland. Hiertoe behoort niet alleen het lanceren van nieuwe tijdschriften, maar ook het realiseren van acquisities waartoe de eerste stap in 1999 is gezet met de overname van een Zweedse uitgeverij. Voorts zal ook hier een extra impuls worden gegeven aan de mogelijkheden die internet biedt aangaande de versterking van de relatie met de lezers van onze tijdschriften en de ontwikkeling van e-commerce-activiteiten

het verstevigen van de concurrentiepositie van de grafische activiteiten, waarbij samenwerking met een ander groot, wellicht Europees, grafisch concern tot de mogelijkheden behoort, waarmee wordt gereageerd op het ontstaan van een Europese markt voor met name de diepdruk- activiteiten en de toenemende schaalvergroting;

het zoeken naar verbreding van activiteiten die dicht tegen onze kernactiviteiten aanliggen en kunnen zorgen voor synergie en verdere spreiding van risico. Hierbij kan mede worden gedacht aan business-to-business-concepten.

Uiteraard is het beleid eveneens gericht op winstverbetering door het optimaliseren van de bestaande activiteiten. Zo wordt met name op het gebied van bezorging en distributie de komende jaren veel energie gestoken in samenwerking in concernverband. Ultimo 1999 is daartoe besloten tot de oprichting van Logistiek B.V.

Financieringsbeleid

De onderneming streeft primair naar financiering uit eigen middelen. Voor 2000 en latere jaren behoort het financieren met vreemd vermogen echter tot de mogelijkheden, gezien de voorliggende investeringen in onder andere drukpersen ten behoeve van De Telegraaf en de Biegelaar Groep, de aankoop van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. en de voorgenomen investeringen in internetactiviteiten.

Uitbreiding van het aandelenkapitaal wordt niet overwogen, evenmin als inkoop van eigen aandelen.

Dividendbeleid

Het dividendbeleid is gericht op een uitkering in contanten, waarbij een geleidelijke verhoging van het dividend wordt nagestreefd. De nieuwe belastingvoorstellen voor het jaar 2001 zullen met belangstelling worden gevolgd en kunnen mogelijk het toekomstig dividendbeleid benvloeden. Handhaving van de tot dusverre gehanteerde winstuitkering van circa 35% van de voor uitkering beschikbare winst wordt nagestreefd, met dien verstande dat een tijdelijke daling van de winst niet direct het uit te keren dividend hoeft aan te tasten.

Corporate Governance

In het jaarverslag over 1997 is uitgebreid aandacht besteed aan de aanbevelingen van de commissie-Peters. Evenals in 1998 zijn in 1999 de hierbij ingenomen standpunten niet gewijzigd. Op onze internetsite www.telegraaf.nl zijn desgewenst onder jaarverslag deze standpunten terug te vinden.

Schaalvergroting

De kernactiviteiten van het concern zijn in 1999 en begin 2000 als volgt verder versterkt:

De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. heeft de Zweedse uitgeverij Svensk Specialpress AB te Stockholm per 1 januari 1999 overgenomen. Deze vooralsnog kleine uitgeverij van twee watersporttijdschriften geeft eveneens in licentie het blad Golf Digest uit. De intentie van deze overname is uitbreiding van de positie op de Zweedse tijdschriftenmarkt door onder meer bestaande Nederlandse titels geschikt te maken voor uitgave aldaar. In februari 2000 is Residence in Zweden gentroduceerd.

De Kempen Pers B.V. heeft ultimo 1999 de uitgaverechten van De Hilverbode in Hilvarenbeek overgenomen.

Reclameverspreidbureau Spiral B.V. heeft haar positie in Noord-Brabant versterkt met de overname van Dick Willems Verspreidingen te Best.

Het aandeel in Media Groep West B.V. (MGW) is in 1999 verhoogd van 75% naar 90%; in januari 2000 heeft MGW voorts een 70%-belang verworven in Mobillion B.V. Deze vennootschap zal zich gaan bezighouden met onder meer mobiele telecommunicatieactiviteiten.

B.V. Dagblad De Telegraaf heeft ultimo 1999 overeenstemming bereikt over het deelnemen met een belang van 37,5% in Autobytel Nederland v.o.f., samen met onder meer Pon Holdings B.V. Deze deelneming wordt ondergebracht bij Franken Beleggingsmaatschappij B.V. Hiermee zal de positie op het internet in de automobielbranche worden versterkt.

Daartegenover zijn de tijdschriften Surf Magazine en Deep per 1 januari 1999 verkocht.

Tenslotte is in maart 2000 overeenstermming bereikt met Wegener N.V. inzake de overname door N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf van alle aandelen Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 28.

De nieuw verworven bedrijven, met uitzondering van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V., zijn vanaf de overnamedatum meegeconsolideerd.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is met 91,3 miljoen toegenomen van 947,8 miljoen eind 1998 tot 1.039,1 miljoen per 31 december 1999. Deze toeneming is gerealiseerd door de toevoeging aan de overige reserves, zoals voorgesteld in de winstverdeling over 1999.

Het eigen vermogen per aandeel van 0,50 nominaal is toegenomen van 18,05 eind 1998 tot 19,79 ultimo 1999.

Het aandelenkapitaal bestaat uit 52.499.200 gewone aandelen en 960 prioriteitsaandelen van 0,50 nominaal. Van de gewone aandelen zijn per 31 december 1999 24.164.306 stuks gecertificeerd, zijnde 46,0%. Eind 1998 was 46,6% van het aandelenkapitaal gecertificeerd.

Dividendvoorstel

Wij stellen voor het dividend over 1999 vast te stellen op 0,98 per aandeel van 0,50 nominaal, hiermee wordt 36,0% van de winst uitgekeerd. Over 1998 is een dividend betaald van 0,98 per aandeel van 0,50 nominaal, zijnde een winstuitkeringspercentage van 35,4%.

Investeringen

Amsterdam
In vervolg op de in 1998 aangekondigde investeringen in Amsterdam inzake de uitbreiding van kleur- en perscapaciteit zijn in augustus 1999 de contracten met de persleverancier getekend. Inmiddels is een aanvang gemaakt met de bouwkundige aanpassingen in verband met onder meer de toevoeging van een tiende pers. Het gehele programma, inclusief de beoogde uitbreiding van alle negen bestaande persen met twee vierkleurendrukwerken en de uitbreiding bij het Limburgs Dagblad in verband met het drukken van een deel van De Telegraaf-oplage, vergt een investering van 170 miljoen. Naar verwachting zal dit project in de tweede helft van 2002 zijn afgerond.
Met de extra kleurcapaciteit kan het aantal fullcolour-paginas worden verdubbeld tot 50% van het totale aantal paginas, waarmee aan de toenemende vraag naar fullcolour-advertenties tegemoet kan worden gekomen.
In februari 1999 is het pagina- transmissiesysteem (PTS) volledig in gebruik genomen.

Heerlen
Na het herstellen door de leverancier van enkele onvolkomenheden in het besturingssysteem van de nieuwe pers van het Limburgs Dagblad is het zesde drukwerk van deze pers in de tweede helft van 1999 in gebruik genomen. Vervolgens is gestart met de uitbreiding met nog twee drukwerken, waardoor ultimo 2000 dagelijks circa 100.000 exemplaren van De Telegraaf in Heerlen kunnen worden gedrukt. Dit deel van de oplage is voornamelijk bestemd voor het buitenland en het zuiden van het land.

Alkmaar
De uitbreiding van de krantenpers en de plaatsing van een commercile pers in Alkmaar in verband met de verplaatsing van B.V. Drukkerij Noordholland van Hoorn naar Alkmaar is in april 2000 voltooid. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van 50 miljoen. Zowel het pand als een pers van B.V. Drukkerij Noordholland zijn in 2000 verkocht.

Maarssen
Door de Biegelaar Groep B.V. zijn voor een totaalbedrag van circa 100 miljoen investerings- verplichtingen aangegaan ter vernieuwing van een diepdrukpers, rand- en afwerkinstallaties, alsmede ter verbetering van de productierouting en infrastructuur. Dit omvangrijke project is in 1999 gestart en zal naar verwachting in 2001 gereed zijn.

Schagen
De nieuwbouw en de verbouwing van Drukkerij Van Ketel B.V. in Schagen zijn begin 1999 gereedgekomen. In de loop van 1999 zijn de rotatieactiviteiten overgeheveld naar Alkmaar; de rotatiepers is inmiddels verkocht.

Verplichtingen

In 1999 zijn investeringsverplichtingen in materile vaste activa aangegaan ten bedrage van in totaal 216 miljoen (exclusief BTW), waarvan in 2000 en volgende jaren nog 126 miljoen moet worden betaald. Betalingen op de in 1999 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen bedroegen in 1999 143 miljoen (exclusief BTW).

Omzet

De geconsolideerde omzet is met 4,6% toegenomen van 1.520,4 miljoen in 1998 tot 1.589,6 miljoen in 1999, waarin begrepen een omzet van 8,7 miljoen inzake nieuw verworven bedrijven.

De toeneming van de omzet bestond voor 56,5 miljoen uit advertentie-inkomsten, voor 13,0 miljoen uit oplage-inkomsten en de overige inkomsten, waaronder verspreiding voor derden en het uitgeven van boeken, namen toe met 3,0 miljoen. De omzet uit drukwerk voor derden daalde met 3,3 miljoen, uitsluitend als gevolg van gedaalde omzet buiten de Europese Unie. De in de overige inkomsten begrepen inkomsten uit internetactiviteiten zijn nagenoeg verdubbeld ten opzichte van 1998.

In totaal bestond de concernomzet in 1999 voor 826,3 miljoen (52%) uit advertentie-inkomsten en voor 488,8 miljoen (31%) uit oplage-inkomsten. De omzet van drukwerk voor derden bedroeg 212,7 miljoen (13%), de overige opbrengsten waren 61,8 miljoen, zijnde 4%. In 1998 was dit respectievelijk 769,8 miljoen, 475,7 miljoen, 216,0 miljoen en 58,9 miljoen, ofwel 51%, 31%, 14% en 4%.

Van de concernomzet is in 1999 2,5% naar EU-landen gexporteerd, in 1998 was dit 1,8%. In 1999 is tevens voor 6,0 miljoen naar overige Europese landen gexporteerd, tegenover 13,8 miljoen over 1998

De gemiddelde omzet per werknemer nam toe met 1,8% van 333.800 in 1998 tot 339.200 in 1999.

 

 

De afgelopen vijf jaar ontwikkelden de omzet, het gemiddeld aantal man/vrouwjaren en de gemiddelde omzet per werknemer zich als volgt:

Personeel en organisatie

Werkgelegenheid

In 1999 waren, gerekend in fulltime eenheden, gemiddeld 4.686 personen in het concern werk- zaam; in 1998 waren dit gemiddeld 4.568 man/vrouwjaren. Naast toenemingen als gevolg van overnames speelden ook een rol de uitbreiding van automatiseringspersoneel, het op de markt brengen van Sp!ts medio 1999 en de sterk toegenomen internetactiviteiten.

Per 31 december 1999 waren 5.337 personen in dienst van het concern. Na omrekening van de deeltijdkrachten tot volledige werktijd bedroeg de werkgelegenheid in het concern 4.756 man/ vrouwjaren. Eind 1998 waren 5.180 personen in dienst, in man/vrouwjaren uitgedrukt 4.619. In vorenstaande cijfers zijn geen werknemers van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. opgenomen.

CAOs

De Herindeling Functies (HIF) ingevolge de Grafimedia-CAO van 1 februari 1997 zijn, met uitzon- dering van de Amsterdamse bedrijven die de functieomschrijvingen in 2000 zullen completeren, gereed.

De Grafimedia-CAO kende per 1 maart 1999 een loonsverhoging toe van 3%, gevolgd door een loonsverhoging van 0,3% per 1 december van dat jaar. De CAO voor dagbladjournalisten is met ingang van 1 april 1999 verhoogd met 3,5%. In de CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten werd een loonsverhoging van 2% per 1 juli 1999 overeengekomen. Dagbladjournalisten in vaste dienst ontvangen voor generiek hergebruik van kopij een vergoeding van 0,5% van twaalfmaal het decembersalaris ingevolge een driejarenafspraak, die ultimo 2000 afloopt.

Per 1 februari 2000 is er een nieuwe Grafimedia-CAO gesloten met een looptijd tot 1 februari 2002. Overeengekomen is een loonstijging van 3% per 1 februari 2000, 1% per 1 december 2000, 2% per 1 februari 2001 en 2% per 1 oktober 2001.

In het kader van de Wet PEMBA, Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheid, is ook in 1999 besloten in de collectieve regeling te blijven. In 2000 zal opnieuw een afweging worden gemaakt. Voor het eventueel verlaten van de collectieve regeling is wederom in 1999 een dotatie aan de PEMBA-voorziening gedaan.

Euro

Op de paginas 54 en 55 van dit verslag zijn de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening omgerekend in euros. Een negatieve euroreserve is ontstaan door afronding van de nominale waarde van de aandelen op EUR 0,23. Tevens zijn op de paginas 66 en 67 de tienjaarkengetallen omgerekend in euros.

Overeenkomstig het CEBUCO-advies (centrale marketingorganisatie van de dagbladen) zal integrale invoering van de euro in de bedrijfsvoering van de uitgeverijen eerst per 1 januari 2002 plaatsvinden.

Millennium

In 1999 is onder leiding van een concernbrede projectgroep de millenniumproblematiek verder gelokaliseerd en in nauwe samenwerking met onder meer de afdeling Informatie- en Communicatietechnologie en externe deskundigen opgelost. Deels werden oplossingen bereikt door programma-aanpassingen, deels door het voortijdig vervangen van programmatuur. De zaterdag van 1 januari 2000 is door het concern benut voor het testen van de als millenniumkritisch beschouwde onderdelen. Op 3 januari 2000 kon worden geconcludeerd dat de operatie succesvol is verlopen.
Ook het eventuele probleem van 29 februari 2000 is geruisloos gepasseerd.