&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

ACTIVITEITEN BUITEN AMSTERDAM

Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie

De Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. (HHC) geeft in het verspreidingsgebied Noord-Holland, een deel van Zuid-Holland en een deel van Flevoland 65 edities midweekse huis-aan-huisbladen uit met een gezamenlijke oplage van 1.964.200 exemplaren per week.

Door een duidelijke toeneming van de omzet kon het jaar 1999 met een sterk hoger resultaat worden afgesloten. Mede dankzij een hogere omzet van de personeelsadvertenties droegen de uitgeverijen B.V. Noorderpers, B.V. Uitgeverij De Echo en Uitgeverij Van Groenigen B.V. flink bij aan de verbetering van het resultaat. Het resultaat van B.V. Reclame ít Gooi verbeterde in 1999 licht.

Door HHC wordt inmiddels ook een veertiental zondagsbladen uitgegeven met een gezamenlijke oplage van ruim 635.000 exemplaren. Een verdere groei in dit segment wordt nagestreefd, doch is uiteraard mede afhankelijk van de groei van de ízondagse economieí. In 2000 zal B.V. Noorderpers een extra editie uitbrengen van het Zondagochtendblad in de kop van Noord-Holland (íAmstelmeerí), naast de bestaande edities Den Helder en Schagen.

Medio 1999 zijn HHC en Uitgeverij De Echo verhuisd naar een eigen gebouw op de terreinen van de Amsterdamse bedrijven, waarbij tevens het in eigen beheer uitvoeren van de paginaproductie en paginatransmissie is gerealiseerd.

De in september 1999 in gang gezette verbouwing van het voormalige kantoor en distributiecentrum van InterHolland Verspreiders B.V. te Alkmaar (onderdeel van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V.) tot een nieuw onderkomen van B.V. Noorderpers is eind maart 2000 afgerond. De werknemers van de prepress, die per 1 januari 2000 zijn overgenomen van B.V. Drukkerij Noordholland, zijn hierin eveneens gehuisvest.

Voor Uitgeverij Van Groenigen B.V. worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw te Nieuw-Vennep. De oplevering hiervan zal naar verwachting begin 2001 moeten plaatsvinden.

In oktober 1999 is een nieuw order- en factureersysteem in gebruik genomen, waarop alle HHC- uitgeverijen zijn aangesloten. Na de gebruikelijke aanloopproblemen zal dit systeem in 2000 resulteren in een efficiŽntere orderverwerking. Voorts is de vervanging van de oude redactiesystemen in de loop van 1999 afgerond.

Hollandse Dagbladcombinatie

Ondanks een omzetgroei van ruim 9% van advertenties (in de dag- en weekbladen) en drukorders gezamenlijk is het bedrijfsresultaat over 1999 in belangrijke mate gedaald ten opzichte van 1998. Een daling die overigens minder was dan voorzien, dankzij een aanhoudend groot volume aan personeelsadvertenties in de eerste helft van 1999. De aanzienlijke toeneming van de kosten is toe te schrijven aan bezorging, lonen en afschrijvingen op in gebruik genomen investeringen. De verkoopkosten namen toe in verband met de in 1999 gestarte samenwerking binnen de Nationale Regiopers (NRp).Tevens is ten laste van het resultaat gebracht het aandeel van HDC in de harmonisatie van de pensioenlasten bij Dagblad De Gooi- en Eemlander B.V.

De gezamenlijke oplage van de door de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. (HDC) uitgegeven regionale dagbladen bedroeg in 1999 gemiddeld 295.000 exemplaren. De oplage van het Noordhollands Dagblad bleef stabiel, terwijl die van het Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander minder daalden dan in de voorafgaande jaren.

Op grote schaal is geÔnvesteerd in de vervanging van geautomatiseerde redactionele en administratieve systemen. De vernieuwing van de systemen van tekstinvoer en opmaak van de redactiepaginaís bij de Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V. (VND) en Dagbladuitgeverij Damiate B.V. is afgerond en er is een begin gemaakt met de implementatie van een nieuw advertentie-administratiesysteem voor alle tot de HDC behorende uitgeverijen. Voorts werd de drukkerij in Alkmaar uitgebreid om de bedrijfsverplaatsing van B.V. Drukkerij Noordholland (DNH) uit Hoorn in 2000 mogelijk te maken. De bouwwerkzaamheden en de montage van de nieuwe persen verliepen volgens plan. De voorbereidingen van deze bedrijfsverplaatsing vergden veel tijd en aandacht, hetgeen DNH mede noodzaakte tot het uitbesteden van drukopdrachten. In Alkmaar werden de naastgelegen panden in gebruik genomen door InterHolland Verspreiders (IHV) en een aantal afdelingen van VND en HDC.

De activiteiten van IHV waren in tegenstelling tot 1998 verliesgevend als gevolg van een dalende folderomzet en sterk gestegen bezorgkosten. Voor 2000 wordt wederom een sterke kostenstijging verwacht. IHV zal in Logistiek B.V. worden ondergebracht.

In de loop van 2000 is besloten tot een vergaande samenwerking tussen Dagblad De Gooi- en Eemlander te Hilversum en Dagbladuitgeverij Damiate te Haarlem. Doel is om te komen tot een versteviging van de basis om in de toekomst een aanvaardbare exploitatie te kunnen blijven waarborgen. De intentie bestaat om beide uitgeverijen samen te voegen tot ťťn nieuwe uitgeverij met een gezamenlijke dagbladoplage van 140.000 exemplaren, met behoud van de bestaande titels.

Limburgs Dagblad

Het resultaat van B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad is verder onder druk komen te staan.

Bij de dagbladuitgeverij daalden het advertentievolume en de oplage met circa 2%. Een deel van het advertentievolume is verloren gegaan door concurrentie van een gratis huis-aan-huisblad in Limburg dat door makelaars wordt uitgegeven. De bundeling van de regionale dagbladen in de Nationale Regiopers (NRp) bracht voor deze regio (nog) niet het verwachte succes.

Bij de krantendrukkerij zorgden de aanloopproblemen van de nieuwe pers voor een tijdelijk dubbele bemanning van de persen. De oude pers is ultimo 1999 buiten gebruik gesteld en verkocht. Een betere brutomarge kon de hogere personele kosten en hogere afschrijvingen niet compenseren. De drukorder van Axel Springer Verlag AG voor het dagblad Bild is voor een kleinere oplage verlengd. Vanaf 1 april 2000 wordt een begin gemaakt met het drukken van circa 40.000 exemplaren van De Telegraaf in Limburg. Na het gereedkomen van de uitbreiding van de pers in Heerlen met twee druktorens in de loop van 2000 zal de productie van De Telegraaf worden verhoogd naar circa 100.000 exemplaren per dag.

Het drukcontract inzake het buitenlandse dagblad Asahi Shimbun is in 2000 opgezegd. De contracten van de drukorders van de Japanse krant Nihon Keizai Shimbun en de Spaanse krant El Pais lopen door. Vanaf 1 januari 2000 wordt een drietal zondagsbladen gedrukt voor de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V.

Het resultaat van de huis-aan-huisbladen verbeterde bij Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. Bij De Kempen Pers B.V. daalde het resultaat licht wegens het opstarten van een nieuwe editie in Helmond in oktober 1999. Kort voor de jaarwisseling is een principeakkoord bereikt voor de overname van de uitgaverechten van De Hilverbode in Hilvarenbeek.

Bij Reclameverspreidbureau Spiral B.V. werd eveneens bij een hogere omzet een beter resultaat gerealiseerd. Met het oog op de toenemende bezorgproblematiek zijn enkele maatregelen genomen waaronder het oprichten van depots en het installeren van een callcenter; de kosten hiervan zijn ten laste van het resultaat over 1999 gebracht. Door de overname van Dick Willems Verspreidingen te Best is de positie in Noord-Brabant versterkt.

Teneinde de per saldo negatieve resultaten van de dagbladuitgeverij binnen afzienbare tijd weer om te buigen tot mogelijk een break-even-situatie is met goedkeuring van de ondernemingsraad in 1999 tot een omvangrijke reorganisatie besloten. Met de vakbond is een sociaal plan overeengekomen dat voorziet in een afbouw van het personeel met circa vijftig werknemers, deels via natuurlijk verloop, deels via outplacement. Voor de hieruit voortvloeiende kosten is een voorziening gevormd ten laste van het resultaat over 1999.

Opgemerkt wordt dat deze reorganisatie geheel losstaat van de voorgenomen overname van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. Alleen met de overname van Dagblad De Limburger kan de voor het Limburgs Dagblad noodzakelijke synergie worden bereikt, waarmee de basis wordt gelegd voor de continuÔteit van deze krant.

Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.

In september 1999 werd tussen Wegener Arcade N.V. en N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf een intentieverklaring getekend inzake de overname door De Telegraaf van de aandelen van Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.; een transactie die onderdeel uitmaakte van de beoogde overname door Wegener van alle aandelen van VNU Dagbladen B.V. Tevens werd overeengekomen dat De Telegraaf haar belang in Wegener tenminste op peil zou houden door het nemen van een voorplaatsing op de door Wegener in het kader van de aankoop te emitteren certificaten van gewone en cumulatief preferente aandelen.

Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V. (UDL) geeft uit het regionale Dagblad De Limburger met een gemiddeld betaalde oplage in 1999 van ruim 175.000 exemplaren. Voorts wordt een groot aantal huis-aan-huisbladen in de provincie Limburg uitgegeven, alsmede de kabelkrant íTV Gazetí en wordt deelgenomen in de regionale televisie Limburg1.

Het belang van De Telegraaf bij deze overname is de continuÔteit van het Limburgs Dagblad dat sinds 1972 tot het concern behoort. Door de geografisch geÔsoleerde ligging is het Limburgs Dagblad niet in staat tot het aangaan van andere samenwerkingsverbanden. Het Limburgs Dagblad-concern maakt sinds 1998 verlies.

Dit exploitatieverlies maakt het noodzakelijk dat in 2000 een reorganisatie zal worden doorgevoerd die, los van de beoogde overname, zal leiden tot een verlies van circa vijftig arbeidsplaatsen en over enkele jaren zal kunnen resulteren in een kostendekkende exploitatie. Met de reeds lang beoogde overname van Dagblad De Limburger kan de noodzakelijk geachte synergie worden bereikt die mede de basis kan leggen voor de continuÔteit van het Limburgs Dagblad. Voorts zou met een uitgeverij met een gezamenlijke oplage van circa 230.000 exemplaren een schaalvergroting worden gerealiseerd die niet alleen nodig is om kwalitatief goede kranten te kunnen blijven maken maar ook om de toenemende concurrentie van andere opkomende media het hoofd te kunnen bieden.

Conform de wettelijke voorschriften werd de voorgenomen transactie aangemeld bij de NMa die op 2 november 1999 heeft aangegeven dat een vergunningsprocedure noodzakelijk werd geacht. Op 15 december 1999 werd de betreffende aanvraag ingediend. De wettelijke termijn van dertien weken na de aanvraag, waarbinnen de NMa een uitspraak dient te doen, werd diverse malen verlengd als gevolg van aanvullende vragen en onderzoeken betrekking hebbend op onder meer de lezers- en de advertentiemarkt.

Op het moment van het sluiten van de tekst voor dit jaarverslag was nog geen definitief standpunt van de NMa bekend. In verband hiermee is besloten in de jaarrekening over 1999 geen cijfers van UDL mee te consolideren. Wel is de rentelast ingevolge de koopsom over de periode van 1 oktober 1999 tot en met 31 december 1999 gereserveerd ten laste van het resultaat over 1999. De in de koopsom begrepen goodwill zal in twintig jaar ten laste van het resultaat worden gebracht.

In april 2000 heeft Wegener onder voorwaarden vergunning gekregen van de NMa voor de aankoop van de aandelen van VNU Dagbladen B.V. waartoe de aandelen van UDL behoren. De NMa heeft onder meer als voorwaarde gesteld dat Wegener de aandelen van UDL moet afstoten. In verband met deze aankoop is door De Telegraaf aan Wegener een lening verstrekt van ruim É 352 miljoen met als onderpand de aandelen van UDL.

Het risico van het NMa-besluit wordt door De Telegraaf gedragen.

Biegelaar Groep

In de Biegelaar Groep B.V. zijn sinds 1 januari 1998 de, mede voor derden werkende, grafische bedrijven ondergebracht. In 1999 steeg de omzet met 6,5% tot circa É 240 miljoen, waarvan É 70 miljoen concernomzet.
Het verslagjaar heeft in het teken gestaan van een afstemming van onderlinge activiteiten, alsmede van het creŽren van synergie en het verbeteren van de rentabiliteit. Zo is de drukkerij van Eldee Offset B.V. te Heerlen in de loop van 1999 gesloten en zijn de drukorders overgeheveld naar het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. (NDB) te Zoeterwoude, waarmee de capaciteit van de in 1998 gekochte 32-paginaheatsetpers volledig kon worden benut. Daarnaast heeft de Biegelaar Groep zich commercieel duidelijker geprofileerd in de markt. Een en ander heeft geresulteerd in een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat.

Naar verwachting zal een verdere concentratie van drukkerijen in Europa plaatsvinden, waarbij de komst van de euro het ontstaan van een internationale markt zal versnellen. Een vorm van samen-werking met of aansluiting bij een buitenlandse partner behoort tot de mogelijkheden.

Biegelaar en Jansen

Ook in 1999 kon de omzet van de diepdrukkerij Biegelaar en Jansen B.V. te Maarssen verder toenemen, voornamelijk als gevolg van nieuwe orders. In het tweede kwartaal vond de overgang plaats van een drie- naar een vierploegendienstsysteem in de drukkerij en expeditie, waardoor de bezettingsgraad van de persen is toegenomen en de efficiŽntie verder is verbeterd.

Met het reeds vorig jaar aangekondigde plan tot vervanging van een pers en uitbreiding van afterpress-apparatuur, alsmede verbetering van de infrastructuur is een aanvang gemaakt. Met het totale project, dat naar verwachting in 2001 zal zijn gerealiseerd, is een investering van circa É 100 miljoen gemoeid. De interne financieringslasten zullen het resultaat van 2000 enigszins onder druk zetten.

Eldee Offset

De omzet van Eldee Offset B.V. is in de eerste helft van 1999 overgeheveld naar het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. Voorzover de betrokken medewerkers niet konden worden ingezet bij de uitbreiding van de krantenpers van het Limburgs Dagblad is voor hen elders een nieuwe werkkring gevonden. De drukpers is in 1999 verkocht.

Nederlands Drukkerij Bedrijf

Het resultaat is in het eerste jaar na de overname aanzienlijk gestegen, dankzij de orders van Eldee Offset B.V. en de betere benutting van de nieuwe 32-paginaheatsetpers. Deze pers zorgde in 1998 nog voor aanloopkosten. In verband met de productiestijging is medio 1999 geÔnvesteerd in prepress-apparatuur.

Voor 2000 wordt een verdere omzetgroei verwacht, terwijl in de loop van dat jaar de afterpress- activiteiten zoveel mogelijk naar Franken B.V. worden verplaatst.

Begin 2000 is 22.000 m2 grond in Zoetermeer aangekocht voor het realiseren van nieuwbouw- plannen voor het Nederlands Drukkerij Bedrijf B.V. De besluitvorming omtrent de nieuwbouw is nog niet afgerond.

Drukkerij Van Ketel

Nieuwbouw en een ingrijpende verbouwing van Drukkerij Van Ketel te Schagen hebben het bedrijf in uitstraling en logistiek een nieuwe impuls gegeven. De nieuwe drukpers kon het gehele jaar worden ingezet.
In het kader van een herstructurering zijn de rotatieactiviteiten in de loop van 1999 grotendeels overgedragen aan de tot de HDC behorende B.V. Drukkerij Noordholland te Hoorn, waarmee Drukkerij Van Ketel B.V. zich nagenoeg geheel op de vellendruk kan concentreren. Omzet en resultaat namen door de overdracht van het rotatiewerk af. Op grond van nieuw te verwerven orders, waartoe de commerciŽle afdeling is uitgebreid, wordt voor 2000 een herstel van het resultaat verwacht.

Franken

Dankzij de kritische selectie van orders, de verbetering van het bestaande orderpakket en verdere kostenreductie heeft Franken B.V. te Deventer kans gezien om het verlies van de voorgaande twee jaren om te buigen in een positief resultaat over 1999. Naast het traditioneel hechten en afwerken van drukwerk in grote hoeveelheden is gestart met het acquireren van orders in nieuwe (deel)markten. Hiervoor is de commerciŽle afdeling versterkt.