&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Verslag over het jaar 1998 van de Stichting Administratiekantoor
van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

In het jaar 1998 nam het aantal door onze stichting uitgegeven royeerbare certificaten van aandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf af met 40 certificaten en bedroeg 24.483.544 (van nominaal 0,50) per 31 december 1998, overeenkomend met een nominaal bedrag van  12.241.772. Tegenover deze certificaten werd een gelijk aantal aandelen in administratie gehouden.

In de bestuursvergadering van 29 april 1998 is de heer E.H. van Puijenbroek benoemd tot bestuurs-lid B in verband met het aftreden van de heer M.E. Borrius Broek wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De heer G.A. van Hasselt is door het bestuur herbenoemd tot bestuurslid A.

De jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf werd op 27 mei 1998 in Amsterdam gehouden. Onze stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.A. van Hasselt, heeft gestemd voor de door de raad van commissarissen gedane voorstellen tot goedkeuring van de balans per 31 december 1997, de winst- en verliesrekening over 1997 en tot bepaling van de winstbestemming.

Onze stichting steunde de verlenging van de statutaire bevoegdheden van de prioriteit en de directie van de vennootschap. De herbenoeming van mevrouw J.A. Brewer-de Koster en de heer W.H. Charles tot leden van de raad van commissarissen werd, overeenkomstig het voorstel van de raad, gesteund. Eveneens steunde onze stichting de herbenoeming van Deloitte & Touche als accountant van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.

Op 2 november 1998 heeft onze stichting een algemene vergadering van aandeelhouders N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf bijgewoond, waarin een toelichting is gegeven op de wijziging van de optie-overeenkomst met de Stichting Preferente Aandelen De Telegraaf en is kennisgegeven van de voorgenomen benoeming van de heer drs. ing. W.O. Kok tot directeur van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf met ingang van 1 januari 1999.

Stichting Administratiekantoor van aandelen
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

G.A. van Hasselt, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster, secretaris
mr. J.S. Dienske
A. Harms
E.H. van Puijenbroek

Amsterdam, april 1999.