" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

Dagbladbedrijf

Betaalde oplage
Begin 1998 is de samenvoeging van De Courant Nieuws van de Dag en De Telegraaf bekendgemaakt. De Courant is opgericht in 1893 en in 1923 gefuseerd met Het Nieuws van den Dag. De Courant Nieuws van de Dag bestond sinds 1985 uit een ochtend- en een middageditie in Amsterdam en omgeving en in Almere. De oplage van de ochtendeditie was in de loop van de jaren groter geworden dan de middageditie. Op 30 september 1997 moest bij de jaarlijkse publicatie van de oplagecijfers ten behoeve van de advertentiemarkt een oplageverlies van 2.250 tot 53.600 worden gemeld. Na een jarenlang slijtageproces was de ochtendeditie niet langer in staat het teruglopen van de middageditie te compenseren.

Per 16 februari 1998 is de abonnees van De Courant Nieuws van de Dag een abonnement op De Telegraaf aangeboden. De conversie is volgens verwachting verlopen; per 31 maart 1998 bedraagt de betaalde oplage van De Telegraaf meer dan 800.000.

Voor De Telegraaf kon per 30 september 1997 een betaalde oplage van 762.400 worden gepubliceerd, een toeneming van 2.400 ten opzichte van september 1996. Deze toeneming was geheel te danken aan de abonnementengroei. De losse verkoop ondervond ook in 1997 afzetproblemen, die deels werden veroorzaakt door incidentele factoren.

De gezamenlijke betaalde oplage van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag bedroeg per 30 september 1997 816.000 exemplaren, een stijging van 150. Per eind 1997 was de betaalde oplage hoger dan een jaar eerder. De betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen tezamen is volgens publicatie van het CEBUCO per 30 september 1997 nauwelijks gewijzigd, namelijk een daling van 1.020 tot 4.752.791. Naar verwachting zal in 1998 overeenstemming worden bereikt over wijziging van de publicatie van oplagecijfers. Met inbegrip van de door de dochterondernemingen uitgegeven regionale dagbladen bedraagt per 30 september 1997 het aandeel van het concern in de totale betaalde oplage 25,4% tegen 25,5% in 1996.

Distributie en bezorging
De Arbeidsinspectie heeft in 1997 enkele malen controles uitgevoerd naar de legaliteit en leeftijd van bezorgers. In 1998 zullen deze inspecties en de controles naar het voldoen aan de ARBO-eisen van de agentschappen, frequenter worden uitgevoerd, hetgeen voor de krantenbedrijven een belangrijk punt van aandacht en zorg zal zijn. Het systeem van centraal registreren en coördineren van bezorgklachten is in 1997 in gebruik genomen. De hieruit verkregen informatie maakt het mogelijk een slagvaardiger beleid te voeren. Een onderzoek naar het gezamenlijk vervoeren en bezorgen van De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad is ingezet. Het gezamenlijk vervoer naar Texel is reeds gerealiseerd.

Advertenties
De advertentie-omzet van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag nam met 8,7% toe tot ƒ 394,4 miljoen. Deze toeneming is tot stand gekomen dankzij een volumestijging en aanpassing van de tarieven aan de kosten en de oplage. Voorts werd een beperkte prijsdifferentiatie aangebracht tussen de zaterdagkrant en de doordeweekse uitgaven. Het kleurgebruik in advertenties nam opnieuw toe. Het advertentievolume van De Telegraaf nam toe met 1,6%, vooral dankzij een toeneming van de personeelsadvertenties met 26,8% en een toeneming van de categorie nationale merken en diensten met 1,2%. In 1996 namen deze advertentiesoorten toe met respectievelijk 16,7% en 10,3%. De categorie lokale merken en diensten bleef in 1997 opnieuw achter. Het aantal geplaatste Speurders daalde met 4,8% tot 906.635; het aantal Speurderpagina’s daalde met 1,0%, omdat het gemiddelde aantal geplaatste regels per Speurder toenam. De Speurderomzet steeg met 4,3%. Bij de landelijke dagbladen tezamen daalde het volume van gerubriceerde advertenties met 2,5%. De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag hebben in dit marktsegment een aandeel van 47,8%.

Het totale advertentievolume van de landelijke dagbladen tezamen nam in 1997 toe met 3,9%, hetgeen voornamelijk te danken was aan de toeneming van de personeelsadvertenties. Het advertentievolume van De Courant Nieuws van de Dag daalde met 2,6%. De in combinatie met De Telegraaf geplaatste Speurders maken voor 67,2% deel uit van het advertentievolume in De Courant Nieuws van de Dag.

Het advertentievolume van de Nederlandse landelijke en regionale dagbladen tezamen nam met 3,3% toe. De bruto-advertentie-omzet van de dagbladen tezamen steeg volgens raming van de Groep Nederlandse Dagbladpers van het Nederlands Uitgeversverbond met circa 10% tot ƒ 2.046 miljoen. Het aandeel van het Telegraaf-concern in de totale advertentie-omzet bedroeg volgens de raming over 1997 25,3% tegenover 25,5% in 1996. De collectieve prijsverhoging van de advertentietarieven bedroeg per 1 januari 1998 2,25%.

Prijsbeleid
De mededingingswetgeving verbiedt onder andere collectieve prijsregelingen. De Nederlandse dagbladen hebben vier jaar geleden een ontheffingsverzoek ingediend, omdat een collectief prijs- aanpassingsbeleid van cruciaal belang is voor de instandhouding van de pluriformiteit van de dagbladpers en vanwege het feit dat de concurrentie zich meer toespitst op de redactionele inhoud en richting van de krant. Aantoonbaar is de zorgvuldigheid waarmee de dagbladen in de afgelopen decennia het gezamenlijke prijsaanpassingsbeleid hebben gehanteerd.

Na een negatief advies van de Commissie Economische Mededinging heeft de minister van Economische Zaken op 13 oktober 1997 een tijdelijke ontheffing tot 1 juli 1999 voor dagbladabonnementen verleend op het verbod op horizontale prijsbinding. Geen ontheffing werd verleend voor horizontale prijsregelingen inzake advertenties, inclusief de internationaal gebruikelijke 15%-regeling voor de door de ROTA erkende reclame-adviesbureaus. De minister heeft onder druk van de Tweede Kamer met ingang van 1 januari 1998 een ontheffing op het verbod van verticale prijsbinding verleend tot 2003.

Het Nederlands Uitgeversverbond heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit van de minister. Deze bezwaarschriftprocedure kent een opschortende werking, zodat de huidige prijsregelingen voorlopig nog in stand kunnen blijven.

De Telegraaf-i
De Internet-editie van De Telegraaf is in 1997 uitgegroeid tot één van de populairste sites in Nederland. De Telegraaf-i trok in december 1997 ruim driemaal zoveel bezoekers als een jaar daarvoor. De advertentie-omzet liet een evenredige groei zien. De stijging is enerzijds het gevolg van een toenemend aantal Internet-aansluitingen in Nederland en is anderzijds te danken aan redactionele uitbreiding van De Telegraaf-i, waaronder De Weerkamer, die in samenwerking met het KNMI is opgezet. Ook de eerste maanden van 1998 tonen een continue groei in het aantal opgevraagde pagina’s.

Redactie
In de loop van 1997 zijn in de wekelijkse bijlage Weekeinde twee pagina’s opgenomen met informatie over films die in de komende week op de televisie te zien zijn. Uit onderzoek blijkt de waardering van de lezers voor deze service. Het voornemen om de TV-programmagegevens van de NOS en de HMG van de gehele week op te nemen, kon nog niet worden gerealiseerd. De Telegraaf heeft op 2 januari 1998 een klacht ingediend bij de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) tegen de NOS en de HMG op grond van misbruik van een economische machtspositie. In haar voorlopige rapport heeft de NMa geconcludeerd dat er sprake is van een economische machtspositie. De juridische acties in dezen duren voort. Het aantal redactiepagina’s nam in 1997 opnieuw toe. Enige wekelijkse pagina’s werden heringedeeld, waarbij het desbetreffende nieuws in geconcentreerde vorm bij elkaar werd gebracht. De digitale fototechniek werd verder verbeterd en uitgebreid; in november werden voor het eerst actuele foto’s direct via een satelliet naar de fotoredactie in Amsterdam gezonden.