GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

1995

1996

1.151.736.349 Omzet1.283.526.060
­231.670

Mutatie onderhanden werk­297.776

1.151.504.679 Netto-omzet1.283.228.284


207.077.646


Grond- en hulpstoffen


251.523.802
341.800.521 Lonen en salarissen 355.118.249
63.264.471 Sociale lasten 61.803.326
Afschrijvingen op materiële en immateriële
90.095.887 vaste activa 104.419.606
313.827.692

Overige bedrijfskosten 366.934.0721.016.066.217Som der bedrijfslasten


1.139.799.055

135.438.462 Bedrijfsresultaat143.429.229


2.595.516


Opbrengst deelnemingen


­


16.152.979
18.263.159 Rentebaten 12.423.852
222.764 Opbrengst effecten 224.720
­1.817.991 Rentelasten ­2.074.353


19.263.448Financiële baten en lasten


­


5.578.760Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
154.701.910 vóór belastingen 137.850.469
Belastingen over resultaat uit
53.708.609

gewone bedrijfsuitoefening 51.845.056

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
100.993.301 ná belastingen 86.005.413


489.717


Buitengewone baten


518.116
--.--

Buitengewone lasten 2.677.450Buitengewoon resultaat
489.717 vóór belastingen ­2.159.334
­171.401

Belastingen over buitengewoon resultaat 755.767318.316Buitengewoon resultaat ná belastingen


­


1.403.567

101.311.617

Resultaat ná belastingen 84.601.846
Winstverdeling:
65.874.633 Overige reserves 48.902.366
35.436.984

Dividend 35.699.480

101.311.617

84.601.846
Terug naar inhoud