TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

1995

Netto-omzet 1996

1. De verdeling van de netto-omzet naar bedrijfstak is als volgt:

785.321.789

Dagbladen

840.316.843
111.051.611 Huis-aan-huisbladen 119.746.867
102.304.965 Tijdschriften 143.913.740
152.826.314

Overige activiteiten 179.250.834

1.151.504.679

1.283.228.284


2. De verdeling van de netto-omzet naar geografisch gebied luidt:

1.125.974.000

Binnenland

1.261.263.842
25.530.679

EU-landen 21.964.442

1.151.504.679

1.283.228.284


1995


Grond- en hulpstoffen

1996

191.440.650 Papier en inkt 235.805.996
15.636.996

Hulpstoffen 15.717.806

207.077.646

251.523.802


1995


Lonen en salarissen

1996

341.800.521 Gemiddeld waren er in 1996 4.593 en in 1995 4.540 personen werkzaam in het concern. De verdeling van de personeelssterkte per het einde van het jaar over de verschillende vestigingen is als volgt: 355.118.249

1.946

Amsterdamse vestigingen

2.031
1.069 Hollandse Dagbladcombinatie B.V. te Haarlem 1.055
684 Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. te Amsterdam 685
544 Limburgs Dagblad-concern te Heerlen 551
197 Biegelaar en Jansen B.V. te Maarssen 191
81 Franken B.V. te Deventer 76
7 De Telegraaf België te Brussel 7
--.--

Media Groep West B.V. te Amsterdam 3

4.528

4.599


De bezoldiging van bestuurders ten laste van de winst- en verliesrekening bedroeg, inclusief (inhaal)premies voor pensioen- en VUT-voorzieningen, in 1996 ƒ 3.668.217,­ (vorig jaar: ƒ 2.347.130,­). Aan bezoldiging van commissarissen is ƒ 143.480,­ (vorig jaar: ƒ 177.020,­) ten laste van de onderneming gekomen.

1995


Sociale lasten

1996

30.896.508 Pensioenlasten 30.815.993
32.367.963

Overige sociale lasten 30.987.333

63.264.471

61.803.326


1995


Afschrijvingen op materiële en
immateriële vaste activa

1996

19.349.769 Bedrijfsgebouwen en -terreinen 18.286.977
51.451.722 Machines en installaties 45.671.789
16.337.932 Andere vaste bedrijfsmiddelen 16.957.548
3.333.726

Immateriële vaste activa 24.958.993

90.473.149 105.875.307
­377.262

Resultaat verkochte materiële vaste activa ­1.455.701

90.095.887

104.419.606


1995


Belastingen over resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening

1996

54.650.388 Vennootschapsbelasting 52.717.034
­ 941.779

Vrijgevallen uit WIR-egalisatierekening ­ 871.978

53.708.609

51.845.056


1995


Buitengewoon resultaat vóór belastingen

1996

489.717 Buitengewone baten 518.116
--.--

Buitengewone lasten 2.677.450

489.717

­ 2.159.334


Als buitengewone baten zijn onder andere verantwoord: het minderheidsbelang van derden in het resultaat van Media Groep West B.V. en terugontvangen buitenlandse BTW uit vorige boekjaren. De buitengewone lasten bestaan hoofdzakelijk uit de afwikkelingskosten inzake Sport7.Terug naar inhoud