TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING

Voor de algemene grondslagen alsmede voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

De waardering van groepsmaatschappijen geschiedt tegen de nettovermogenswaarde. Ten aanzien van de winst- en verliesrekening van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf is gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 402 in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Vaste activa

Immateriële vaste activa

31-12-1995

Goodwill 31-12-1996

--.-- In 1996 betaalde goodwill 111.466.000
--.--

Af: Afschrijving ten laste van het resultaat 22.293.200

--.--

89.172.800

Financiële vaste activa

Groepsmaatschappijen met statutaire vestigingsplaats
Deze post omvat de volgende groepsmaatschappijen en de vorderingen op deze groepsmaatschappijen.
B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Amsterdam
B.V. Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
B.V. De Courant Nieuws van de Dag, Amsterdam
B.V. Beleggingsmaatschappij Voorburgwal, Amsterdam
Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V., Amsterdam
B.V. Drukkerij Noordholland, Hoorn
B.V. Noorderpers, Hoorn
Drukkerij Van Ketel B.V., Schagen
Uitgeverij Van Groenigen B.V., Haarlemmermeer
B.V. Uitgeverij De Echo, Amsterdam
B.V. Reclame 't Gooi, Hilversum
Handelspost Beheer B.V., Hoevelaken
Handelspost B.V., Hoevelaken
Uitgeverij Zeist B.V., Zeist
Keistad B.V., Amersfoort
Handelspost Arnhem B.V., Arnhem
Uitgeversmaatschappij Hollands Noorderkwartier B.V., Amsterdam
De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V., Amsterdam
De Telegraaf Transport B.V., Amsterdam
Regionale Uitgevers Noord-Holland B.V., Amsterdam (60%)
B.V. Agentenadministratiekantoor 't Gooi, Hilversum
Biegelaar en Jansen B.V., Maarssen
B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad, Heerlen
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V., Heerlen
Eolus B.V., Heerlen
Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V., Roermond
Reclameverspreidbureau Spiral B.V., Horst
Franken Beleggingsmaatschappij B.V., Deventer
Franken B.V., Deventer
Media Groep West B.V., Amsterdam (75%)
Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Haarlem
Dagbladuitgeverij Damiate B.V., Haarlem
Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V., Alkmaar
InterHolland Verspreiders B.V., Alkmaar

De jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen zijn begrepen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.


31-12-1995


Groepsmaatschappijen

31-12-1996

295.519.117 Zichtbaar vermogen 269.791.817
606.334.034

Vorderingen en schulden per saldo 490.104.055

901.853.151

759.895.872


PM-verplichtingen

De vennootschap heeft zich op grond van artikel 403, lid 1. sub f in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van vorenstaande geconsolideerde groepsmaatschappijen, exclusief de vennootschappen behorende bij Regionale Uitgevers Noord-Holland B.V., Handelspost Beheer B.V. en Media Groep West B.V.

Andere deelnemingen

Dit betreft het minderheidsbelang in:
--.-- SBS6 B.V., Amsterdam (30%) 12.299.200
600.000 Planet Internet B.V., Amsterdam (30%) --.--
--.--

Sport7 B.V., Amsterdam (5%) --.--

600.000

12.299.200902.453.151Totaal der financiële vaste activa


772.195.072


Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Stand per 1 januari 1996

902.453.151
Bij: ­ Nettoresultaat deelnemingen 120.002.150
­ Verworven deelnemingen 12.494.200

1.034.949.501

Af:­ Het saldo van door de groepsmaatschappijen betaalde en ontvangen bedragen, waarvan de vorderingen en schulden in de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf zijn opgenomen, exclusief verrekening resultaten ­235.857.429
­ Aandeel in de afneming van het eigen vermogen van Wegener N.V. ­26.897.000

­262.754.429Stand per 31 december 1996


772.195.072


Voorzieningen
31-12-1995

Latente belastingverplichtingen 31-12-1996

Deze post bestaat uit de naar de toekomst verschoven verschuldigde vennootschapsbelasting ter zake van:

1.214.850

Voorziening assurantie eigen risico

1.253.700
948.888 Vaste activa ­3.635.200
4.307.767 Voorraden 3.070.343
1.168.684

Voorziening vervroegd uittreden e.d. 1.294.137

7.640.189

1.982.980


WIR-egalisatierekening
31-12-1995

Het verloop luidt als volgt: 31-12-1996

1.249.233 Stand begin boekjaar 600.985

­

648.248


Vrijval ten gunste van de winst- en verliesrekening

­

600.985

600.985

Stand einde boekjaar --.--


Eigen vermogen
31-12-1995

Geplaatst kapitaal 31-12-1996

Het maatschappelijk kapitaal is groot ƒ 100.000.000,­ en verdeeld in aandelen van nominaal ƒ 0,50.

Geplaatst:
480 Prioriteitsaandelen 480
26.249.600

Gewone aandelen 26.249.600

26.250.080

26.250.080


Wettelijke reserves
16.400.259 Stand begin boekjaar 19.859.105
Aandeel in de toe- respectievelijk afneming
3.458.846

van het eigen vermogen van Wegener N.V. ­19.834.105

19.859.105

Stand einde boekjaar 25.000


Overige reserves
679.754.156 Stand begin boekjaar 743.028.789
­2.600.000 Af: ­ Goodwill ­38.920.711
--.--

­ Aandeel in de afneming van het eigen vermogen van Wegener N.V. ­ 11.735.987

677.154.156 692.372.091
65.874.633

Dotatie uit de winst 48.902.366

743.028.789

Stand einde boekjaar 741.274.457789.137.974Totaal eigen vermogen


767.549.537
Terug naar inhoud