TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS

Vaste activa

Immateriële vaste activa

31 december 1995

31 december 1996

14.628.222

Goodwill 98.984.980

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:
11.819.148 Stand begin boekjaar14.628.222
Bij: ­ Betaalde goodwill bij verwerving
10.028.000 c.q. uitbreiding deelnemingen 113.200.951
­3.333.726 Af: ­ Afschrijving ten laste van het resultaat­24.958.993
­3.885.200

­ Afschrijving ten laste van de wettelijke reserves­3.885.200

14.628.222

Stand einde boekjaar 98.984.980Materiële vaste activa

Deze post is als volgt samengesteld:

Boekjaar 1995
Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde
t/m 1995

t/m 1995

31-12-1995

Bedrijfsgebouwen en -terreinen* 411.399.084 226.331.794 185.067.290
Machines en installaties 595.239.507 412.698.322 182.541.185
Andere vaste bedrijfsmiddelen 166.464.757 136.067.840 30.396.917
Vaste activa in uitvoering 11.738.085

--.--

11.738.085

1.184.841.433

775.097.956

409.743.477

Boekjaar 1996
Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde
t/m 1996

t/m 1996

31-12-1996

Bedrijfsgebouwen en -terreinen* 417.609.676 242.580.710 175.028.966
Machines en installaties 598.420.366 445.307.493 153.112.873
Andere vaste bedrijfsmiddelen 172.067.057 137.585.381 34.481.676
Vaste activa in uitvoering 96.265.336

--.--

96.265.336

1.284.362.435

825.473.584

458.888.851

* Onder deze posten is opgenomen de afgekochte erfpachtcanon van de terreinen van de vestigingen in Amsterdam. De boekwaarde hiervan bedraagt per 31 december 1996 ƒ 12.202.166,­ (vorig jaar: ƒ 12.586.328,­).


Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Bedrijfs- Machines Andere vaste Vaste
gebouwen en bedrijfs- activa in
en -terreinen

installaties

middelen

uitvoering

Totaal

Boekwaarde 1-1-1996 185.067.290 182.541.185 30.396.917 11.738.085 409.743.477
Investeringen 7.768.032 9.983.069 22.068.543 92.354.641 132.174.285
Desinvesteringen ­ 48.399 197.288 ­ 2.261.486 --.-- ­ 2.112.597
Afschrijvingen ­ 18.286.977 ­ 45.671.789­ 16.957.548 --.-- ­ 80.916.314
In gebruik genomen
activa in uitvoering 529.020

6.063.120

1.235.250

­ 7.827.390

--.--

Boekwaarde 31-12-1996 175.028.966

153.112.873

34.481.676

96.265.336

458.888.851

De bedrijfsgebouwen zijn verzekerd op basis van herbouwwaarde en de overige activa op basis van nieuwwaarde. Het verzekerde bedrag is groot ƒ 1.318 miljoen (vorig jaar: ƒ 1.290 miljoen). De jaarlijkse verschuldigde erfpachtcanon bedraagt voor twee terreinen ƒ 28.999,­, met nog een looptijd van circa 20 jaar. De post vaste activa in uitvoering betreft gebouwen en/of machines en installaties bij B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Biegelaar en Jansen B.V., Franken B.V., Hollandse Dagbladcombinatie B.V., De Telegraaf Transport B.V. en Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.


Financiële vaste activa
31-12-1995

Niet-geconsolideerde deelnemingen31-12-1996

74.960.000 Wegener N.V., Apeldoorn (21,8%, vorig jaar: 23,8%) 48.063.000
25.500 Regionale Uitgevers Zuid-Holland West (17%) 25.500
Scandinavian Broadcasting System
--.-- SBS6 B.V., Amsterdam (30%) 12.299.200
--.-- TV Krant Nederland C.V. (9,6%) 119.625
Hollandsomroepbedrijf Holding B.V.,
--.-- Den Haag (14%) 175.230
58.000 Omroep Reclame Nederland B.V. (30%) --.--
600.000 Planet Internet B.V., Amsterdam (30%) --.--
--.--

Sport7 B.V., Amsterdam (5%) --.--

75.643.500 60.682.555

De beurswaarde van het pakket Wegener N.V. bedroeg per 31 december 1996 circa ƒ 234 miljoen.

Overige vorderingen

1.302.855


Overige langlopende vorderingen

735.119

76.946.355

Totaal der financiële vaste activa 61.417.674


Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Stand per 1 januari 1996 76.946.355
Bij: ­ Verwerving c.q. uitbreiding deelnemingen 12.594.055
Af: ­ Aandeel in daling van het eigen vermogen
van Wegener N.V. ­ 26.897.000
­ Verkoop van deelnemingen ­658.000
­ Mutaties in overige vorderingen ­567.736

Stand per 31 december 1996 61.417.674Vlottende activa

Voorraden
31-12-1995

Deze zijn als volgt samengesteld: 31-12-1996

29.901.176 Grondstoffen 23.031.804
2.501.658 Hulpstoffen 2.076.993
2.548.097 Onderhanden werk 2.608.922
1.082

Gereed product 1.048

34.952.013

27.718.767De aanschafwaarde van de voorraad grondstoffen bedraagt ƒ 27.548.303,- (vorig jaar: ƒ 32.796.413,­).

Vorderingen
31-12-1995

De specificatie hiervan luidt: 31-12-1996

113.062.625 Handelsdebiteuren 114.784.308
1.638.220 Overige vorderingen 1.286.038
10.631.858 Overlopende activa 19.115.762
168.599

Minderheidsbelang 45.082

125.501.302

135.231.190


Effecten
31-12-1995

31-12-1996

2.517.000

Diverse staatsobligaties 2.517.000


Liquide middelen
31-12-1995

31-12-1996

53.099.187 Kas- en banksaldi 51.803.299
379.807.533 Deposito's op korte termijn 311.248.034
25.497.703

Deposito's op middellange termijn 17.489.253

458.404.423

380.540.586


Het vrij beschikbare bedrag bedraagt ƒ 363.051.333,- (vorig jaar: ƒ 432.906.720,­).

Kortlopende schulden
31-12-1995

Hieronder zijn opgenomen: 31-12-1996

55.564.346 Vooruitontvangen abonnementsgelden 53.486.254
33.191.098 Leveranciers 87.707.707
30.416.435 Belastingen en premies sociale verzekeringen 32.181.193
16.706.428 Vennootschapsbelasting 9.986.246
­1.373.533 Pensioenschulden ­693.640
35.436.984 Dividend 35.699.480
106.386.388

Overlopende passiva 127.258.494

276.328.146

345.625.734


Langlopende schulden
31-12-1995

Hieronder zijn opgenomen: 31-12-1996

--.--

Een 7% achtergestelde lening, aflosbaar ineens in 2006 260.000


Voorzieningen
31-12-1995

Deze bestaan uit: 31-12-1996

12.575.737 Latente belastingverplichtingen 5.654.798
27.715.734 Vervroegd uittreden 29.815.776
8.910.393 Suppletie pensioenen 8.642.951
7.152.830

Suppletie WAO-uitkeringen 7.750.252

56.354.694

51.863.777


De verplichtingen op korte termijn bedragen circa ƒ 3.923.000,- (vorig jaar: ƒ 4.629.000,­).
De post latente belastingverplichtingen bestaat uit naar de toekomst verschoven verschuldigde vennootschapsbelasting ter zake van:

1.214.850

Voorziening assurantie eigen risico

1.253.700
3.720.598 Vaste activa ­1.657.249
6.437.186 Voorraden 4.764.209
1.203.103

Pensioenen 1.294.138

12.575.737

5.654.798


WIR-egalisatierekening
1995

Het verloop van deze rekening is als volgt: 1996

1.813.757 Stand begin boekjaar 871.978
­941.779

Vrijval ten gunste van de winst- en verliesrekening ­871.978

871.978

Stand einde boekjaar --.--


Eigen vermogen

Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de balans van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.Terug naar inhoud