OVERIGE ACTIVITEITEN

Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie

Per 1 januari 1995 is de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. (HHC) gevormd door samenvoeging van de bestaande ongebonden huis-aan-huisbladactiviteiten in het westen en het midden van het land. Tevens maken twee commerciële drukkerijen deel uit van deze groep. Het tweede jaar van de HHC stond vooral in het teken van het verbeteren van de resultaten van de werkmaatschappijen, waardoor het resultaat van de groep zeer bevredigend toenam.

De resultaten van de werkmaatschappijen B.V. Uitgeverij Van Groenigen en B.V. Noorderpers verbeterden, die van B.V. Uitgeverij De Echo en B.V. Reclame 't Gooi evenaarden nagenoeg het goede resultaat van 1995.

Omzet en winst van B.V. Drukkerij Noordholland namen toe, mede dankzij lagere afschrijvingen. Het resultaat van Drukkerij Van Ketel B.V. werd beïnvloed door de kostenstijgingen ten gevolge van de uitbreidingsinvesteringen.

De omzet van de HHC nam met 11,5% toe; alle werkmaatschappijen ondervonden de invloed van de sterk gestegen papierprijzen.

De herschikking van de huis-aan-huisbladen in de Zaanstreek, na de overname per 1 januari 1996 van De Zaankanter, heeft geleid tot versterking van de marktpositie, die in de komende jaren nog verder kan verbeteren.

In april 1996 is de resterende 25% van Handelspost Beheer B.V. overgenomen; per 1 januari 1997 zijn hieraan toegevoegd de uitgaverechten van de huis-aan-huisbladen van Veluwe B.V.

Hollandse Dagbladcombinatie

Het resultaat van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. (HDC) verbeterde in 1996 belangrijk ten opzichte van het voorgaande jaar. Voornaamste oorzaken van deze positieve ontwikkeling waren een groeiend advertentievolume en strikte beheersing van de indirecte kosten. Het resultaat van de HDC-verspreidorganisatie InterHolland Verspreiders verbeterde sterk dankzij een forse omzetstijging. De gezamenlijke betaalde oplage van de dagbladen van de HDC (Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en Leidsch Dagblad), zoals die jaarlijks wordt gemeten in september, daalde licht met 0,2%; tegenover de achteruitgang bij de Damiate-bladen van 0,8% stond een kleine vooruitgang bij het Noordhollands Dagblad van 0,3%.

Het advertentievolume van de dagbladen van de HDC nam toe: een stijging van 4% bij het Noordhollands Dagblad en 3% bij de Damiate-dagbladen.

HDC participeert als uitgeefster van het Leidsch Dagblad voor 14% in TV-West, de eerste regionale omroep op basis van publieke/private samenwerking. De uitzendingen zijn 2 november gestart. In februari 1996 is de HDC gestart met een Internetproef: Leidsch Dagblad op Internet.

Limburgs Dagblad

Het resultaat van B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad benaderde dat van 1995, ondanks de fors hogere prijs van krantenpapier, het volledig wegvallen van de drukorder The Wall Street Journal-Europe, de extra kosten voor het vergaand regionaliseren van het dagblad en het per september 1996 introduceren van de tweemaal per week verschijnende tabloid-bijlage Limburgs Dagblad Extra. Beide laatste activiteiten hebben qua personeel, promotie en materiaal veel inspanningen gevergd.

De contracten voor de drukopdrachten van de Asahi Shimbun en Marca werden met een jaar verlengd, terwijl met de Nihon Keizai Shimbun een nieuwe overeenkomst voor vijf jaar is afgesloten.

De samenwerking met de regionale omroep voor radioreclame werd opgezegd. Besloten is op beperkte schaal deel te nemen in een samenwerkingsverband voor regionale commerciële televisie (TV8 Limburg).

Het advertentievolume van het dagblad gaf een stijging te zien van 7,6%. De betaalde oplage ging met 1,4% omhoog. Dankzij de goede resultaten van de drukkerijen konden de hoge kosten van de uitgeverij gedeeltelijk worden gecompenseerd.

Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. wist door margeverbetering en stringente kostenbewaking een beter resultaat te behalen dan in 1995. Aan het einde van het verslagjaar is een intentieverklaring getekend voor overname van De Kempen Pers B.V., waardoor aansluitend aan de bestaande activiteiten het marktgebied van huis-aan-huisbladen naar Brabant kan worden uitgebreid (oplagestijging van 300.000 stuks). Met ingang van 1 februari 1997 is de overname geëffectueerd.

Reclameverspreidbureau Spiral B.V. boekte een zeer bevredigend resultaat door met gelijkblijvende kosten een ruime omzetgroei te realiseren.

Biegelaar en Jansen

De omzet van Biegelaar en Jansen B.V. is in 1996 met 7,5% toegenomen dankzij enige incidenteleintercompany-orders en een sterke toeneming van de commerciële opdrachten.

Ten gevolge van de onder druk staande prijzen in de markt bleef de toegevoegde waarde achter op de omzetstijging. Dankzij de lagere afschrijvingen bleef de winst vrijwel gelijk, op een goed niveau.

In de drukvoorbereiding is het etsprocédé voor het vervaardigen van diepdrukcilinders vervangen door een methode waarbij van digitaal aangestuurde graveermachines gebruik wordt gemaakt.

De nieuwe papierhal is gereedgekomen, waardoor ook ruimte is ontstaan voor de investeringen in faciliteiten ten behoeve van het direct afwerken van één-katernproducten.

Franken

De omzet van Franken B.V., voornamelijk bestaande uit de afwerking van drukorders, is in 1996 licht gedaald. De bedrijfskosten gaven een geringe toeneming te zien, waardoor het bedrijfsresultaat over 1996 is afgenomen.

De verdere uitbreiding van direct-klaar-producties door de drukkerijen betekent voor Franken dat zij haar activiteiten nog sterker op specialistische productieprocessen zal moeten richten.

Nieuwe technische mogelijkheden worden ontwikkeld om een breder pakket van dienstverlening in afterpress te kunnen aanbieden.


Terug naar inhoud