KASSTROOMOVERZICHT (geconsolideerd) (bedragen in duizenden guldens)

1995

1996

Kasstroom uit operationele activiteiten
135.438 Bedrijfsresultaat 143.429

Aanpassingen voor:
90.473 ­ afschrijvingen 105.875
­4.133 ­ mutatie kortlopende vorderingen ­9.730
­12.461 ­ mutatie voorraden 7.233
­ mutatie schulden aan leveranciers en
­ 1.552 overige kortlopende schulden 20.057
4.309

­ mutatie voorzieningen 2.430

212.074 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 269.294

1.126

Ontvangen dividend van deelnemingen

878
16.668 Ontvangen/betaalde rente 10.574
490 Betaald/ontvangen vanwege buitengewoon resultaat 503
­55.615

Betaalde belasting over de winst ­62.798

174.743 218.451

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
­10.028 Investeringen in immateriële vaste activa ­113.201
Verwerving/desinvestering groepsmaatschappijen
­ 8.388 en overige financiële vaste activa ­73.573
­34.908 Investeringen materiële vaste activa ­ 132.174
6.263 Mutatie in investeringscrediteuren 55.697
2.169 Desinvesteringen materiële vaste activa 2.113
119

Mutatie effecten --.--

­44.773

­261.138

129.970­42.687

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
­32.812 Betaald dividend ­35.437
--.--

Mutaties langlopende schulden 260

­ 32.812

­35.177


97.158


Mutatie liquide middelen

­

77.864
Terug naar inhoud