DAGBLADBEDRIJF

Betaalde oplage

Bij de jaarlijkse publicatie van de oplagecijfers ten behoeve van de advertentiemarkt per 30 september 1996 kon voor De Telegraaf een stijging worden gemeld van 3.600 exemplaren; een toeneming van 0,5%. De betaalde oplage van De Telegraaf steeg hierdoor tot gemiddeld 760.000 exemplaren per dag. De voorsprong van De Telegraaf als het grootste landelijke dagblad ten opzichte van het tweede dagblad in grootte bedraagt per 30 september 1996 meer dan 350.000 exemplaren per dag.

De oplagestijging was geheel te danken aan de abonnementengroei. De losse verkoop staat al enige tijd onder druk.

De betaalde oplage van De Courant Nieuws van de Dag daalde licht met 750 exemplaren tot 55.850; een daling van 1,3%.

De gezamenlijke betaalde oplage van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag bedroeg per 30 september 1996 815.850 exemplaren; een stijging van 2.850 exemplaren.
Per 31 december 1996 was de betaalde oplage van de combinatie aanzienlijk hoger dan per 30 september 1996, doch fractioneel lager dan per
31 december 1995.

De betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen tezamen is volgens opgave van het CEBUCO per 30 september 1996 nauwelijks gestegen, een toeneming van 1.642 tot 4.753.811 exemplaren. Met inbegrip van de door de dochterondernemingen uitgegeven regionale dagbladen (inclusief De Gooi- en Eemlander) bedraagt per eind 1996 het aandeel van het concern in de totale oplage 25,5% tegen 24,3% ultimo 1995 (exclusief De Gooi- en Eemlander).

Distributie en bezorging

Begin 1996 werd de coördinatie van de bezorgklachten in Amsterdam gecentraliseerd. Dit proces verloopt voorspoedig en zal in 1997 verder worden aangescherpt en verbeterd. De gezamenlijke bezorging van De Telegraaf en het Limburgs Dagblad is in 1996 succesvol op gang gekomen en heeft tot besparingen in vervoer- en bezorgkosten geleid.

Advertenties

De advertentie-omzet van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag is met 11,6% gestegen tot ƒ 362,0 miljoen.

De omzetstijging kwam tot stand door een combinatie van prijsverhoging wegens kosten- en oplagestijging en door een hoger advertentievolume, waarbij de toeneming van advertenties voorzien van steunkleur en full color wederom een rol spelen.

Het advertentievolume van De Telegraaf nam in vergelijking met 1995 toe met 4,8%.

De stijging kwam tot stand bij de categorieën nationale merken en diensten met 10,3% en personeelsadvertenties met 16,7%.

De categorieën lokale merken en diensten en familieberichten bleven licht achter. De landelijke dagbladen realiseerden samen een volumestijging van 3,8%, waardoor het marktaandeel van De Telegraaf met 0,3% steeg tot 30,8%.

Het advertentievolume van De Courant Nieuws van de Dag nam met 0,4% fractioneel toe.
Het aantal Speurder-pagina's, gerubriceerde advertenties, dat in de combinatie De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag wordt geplaatst, nam toe met 0,4%. De overige landelijke dagbladen haalden hun volume in gerubriceerde advertenties van 1995 niet. Het marktaandeel van de combinatie De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag steeg derhalve van 45,9% in 1995 tot 47,1% in 1996. Hiertegenover staat dat het aantal Speurders in de combinatie De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag met 0,4% daalde tot 952.825 Speurders. De omzet nam met 4,3% toe. Het advertentievolume van de Nederlandse landelijke en regionale dagbladen nam met 2,5% toe. De bruto-advertentie-omzet van de dagbladen tezamen steeg volgens raming van de Groep De Nederlandse Dagbladpers (onderdeel van het Nederlands Uitgeversverbond) met 8,5% tot ƒ 1.826 miljoen.

Het aandeel van het Telegraaf-concern in de totale advertentie-omzet bedroeg in de raming over 1996 25,5% tegenover 25,0% in 1995.De collectieve prijsverhoging van de advertentietarieven bedroeg per 1 januari 1997 2%.

Prijsbeleid

De dagbladuitgevers stellen jaarlijks in NDP-verband de prijsaanpassingen vast voor zowel abonnementen als voor advertenties. Bij de bepaling van de prijsaanpassing worden zorgvuldig de kostenstijging c.q. -daling, de marktsituaties en de onderlinge verschillen van de dagbladen gewogen. De besluiten zijn bindend voor de leden van de NDP, tevens gelden er bindende besluiten inzake gratis en gereduceerde abonnementen en cadeaus. De prijsregelingen zijn van groot belang voor een economisch gezonde bedrijfstak en derhalve van cruciaal belang voor de instandhouding van de pluriformiteit van de dagbladpers. De concurrentie tussen de dagbladen onderling wordt daarmee bepaald door de redactionele inhoud en de richting van de krant.

De NDP heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een verzoek in te dienen tot ontheffing van de mededingingswetgeving, waarin horizontale prijsregelingen worden verboden. De betrokken bewindslieden van de ministeries van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben naar aanleiding van het verzoek in 1996 advies gevraagd aan de Commissie Economische Mededinging. In april 1997 is door de commissie negatief geadviseerd op het ontheffingsverzoek.

Eén van de dreigende gevaren bij het (gedwongen) loslaten van de prijsaanpassingsafspraken is dat de concurrentie tussen dagbladen zich verplaatst van de inhoud van het product naar de prijs van het product, zowel horizontaal als verticaal in de bedrijfskolom. Inzake de verticale prijsbinding heeft de minister een Algemene Maatregel van Bestuur toegezegd waarin een ontheffing op het verbod wordt verleend tot 2003.

De Telegraaf-i

Het dagblad De Telegraaf verschijnt sinds 6 februari 1996 op Internet. Onder de titel 'DeTelegraaf-i' is een Web-site samengesteld, die zich heeft ontwikkeld tot één van de meest bezochte Internet-adressen van Nederland.

Ook het aantal adverteerders op De Telegraaf-i ontwikkelde zich voorspoedig. In december 1996 haalde De Telegraaf-i een bezetting van 76 betalende adverteerders.

De elektronische versie van de krant bevat een ruime selectie uit het dagelijkse aanbod van binnenlands, buitenlands, sport- en financieel nieuws. Daarnaast worden vele speciale services geboden, waaronder rechtstreekse toegang tot het Telegraaf-i-archief. Hieruit kunnen lezers artikelen selecteren die eerder in De Telegraaf-i zijn gepubliceerd. Ook is het mogelijk oude edities op te vragen.

Tegelijk met de elektronische versie van De Telegraaf werd in het dagblad de wekelijkse pagina i-mail geïntroduceerd. De pagina verschijnt elke dinsdag zowel in de krant als op het Web en bevat nieuws en informatie over computers, software en Internet. In 1997 zijn verdergaande initiatieven op het gebied van digitale media in ontwikkeling.

Redactie

De mogelijke concurrentie ten gevolge van de fusie Perscombinatie/Meulenhoff en Dagbladunie, waarbij vijf landelijke dagbladen in één onderneming zijn gekomen, is ook redactioneel het hoofd geboden. Het aantal redactiepagina's in De Telegraaf is met circa 7% vergroot tot ruim 7.000 per jaar. Deze extra pagina's zijn gebruikt voor de introductie van het katern NEON, waarin uitgaan en thuisblijven kleurrijk bij elkaar zijn gebracht. De Financiële Telegraaf is verder uitgebreid en aan de andere segmenten in de krant werd extra aandacht besteed. Het voornemen de zaterdagkrant te verrijken met de televisieprogrammagegevens van de gehele week wordt vooralsnog gedwarsboomd.


Terug naar inhoud