BIJZONDERE STATUTAIRE RECHTEN
Prioriteitsaandelen:
De prioriteitsaandelen zijn in handen van de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, waarvan het bestuur wordt gevormd door mevrouw J.A. Brewer-de Koster en de heren M.E. Borrius Broek, mr. E.F.M. Kok, A.J. van Puijenbroek en E.H. van Puijenbroek.
Het doel der stichting is het verkrijgen en beheren van de prioriteitsaandelen in de vennootschap en, onder andere daarmede, het verzekeren van de continuïteit in de leiding van de vennootschap, het weren van invloeden op die leiding, welke de zelfstandigheid van de vennootschap in strijd met haar belang zouden kunnen aantasten en het bevorderen van een goed beleid in het belang van de vennootschap.
De bevoegdheden verbonden aan de prioriteitsaandelen bestaan onder andere uit het besluiten tot uitgifte van aandelen, vaststelling van het aantal directeuren en hun bezoldiging, vaststelling van het aantal commissarissen van de vennootschap en het recht om een statutenwijziging of ontbinding van de vennootschap voor te stellen alvorens de algemene vergadering van aandeelhouders hierover zou kunnen besluiten.
Preferente aandelen:
1. De Stichting Preferente Aandelen De Telegraaf heeft ten doel:
a. Het behartigen van de belangen van de naamloze vennootschap N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf, gevestigd te Amsterdam, hierna ook te noemen: de vennootschap, de met haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, waarbij onder meer zoveel mogelijk worden geweerd invloeden welke de continuïteit, de zelfstandigheid of de identiteit in strijd met die belangen zouden bedreigen;
b. het weren van invloeden van derden welke de redactionele onafhankelijkheid, alsmede de beginselen van waaruit opinievormende uitgaven van ondernemingen binnen de groepworden geredigeerd, zouden kunnen aantasten.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van preferente aandelen in de vennootschap en door het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden. De stichting neemt daarbij het doel in acht waarvoor preferente aandelen kunnen worden uitgegeven.
3. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over aandelen, ­ vervreemding aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap;­ medewerking aan de terugbetaling op en de intrekking van aandelen.
Het recht tot uitgifte van preferente aandelen van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf is door de Stichting Beheer van prioriteitsaandelen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf verleend.
Het bestuur bestaat uit één voorzitter en vier leden. Per 31 december 1996 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Jhr. G.G. Witsen Elias (voorzitter), M.E. Borrius Broek, J.A. van Buul, mr. H. de Groot en A.J. van Puijenbroek.
Per balansdatum waren geen preferente aandelen uitgegeven.
Onafhankelijkheidsverklaring
De directie van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf en het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen De Telegraaf verklaren hiermede dat naar hun gezamenlijk oordeel is voldaan aan de ten aanzien van de onafhankelijkheid van het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen De Telegraaf gestelde eisen in Bijlage X bij het Fondsenreglement van de Amsterdam Exchanges N.V. te Amsterdam.
Directie N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf
Bestuur van de Stichting Preferente Aandelen De Telegraaf
Amsterdam, april 1997.
Terug naar inhoud