Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders

Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 1996 en de winst- en verliesrekening over 1996 met de toelichtingen, zoals deze door de directie zijn samengesteld.

De jaarrekening is door ons vastgesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte & Touche Registeraccountants te Leiden, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring.

Wegens het bereiken van de wettelijk vastgestelde leeftijd treedt de heer L. Opheikens af als commissaris op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in mei 1997. Wij willen de heer Opheikens ook op deze plaats onze grote dank betuigen voor de voortreffelijke wijze waarop hij als commissaris de belangen van onze vennootschap heeft behartigd.

Zoals in de agenda, die bij deze jaarrekening is gevoegd, staat vermeld, zijn wij voornemens de heer prof. dr. W. van Voorden te benoemen tot commissaris als door de algemene vergadering van aandeelhouders tegen de voorgenomen benoeming geen bezwaar wordt gemaakt en door de algemene vergadering géén aanbeveling van een persoon voor benoeming tot commissaris wordt gedaan.

Gaarne willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan directie en medewerkers voor de wijze waarop zij in 1996 hun taak hebben verricht.

Wij stellen u voor:

  1. De jaarrekening over 1996 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren.
  2. Het dividend over het boekjaar 1996 per aandeel van ƒ 0,50 nominaal vast te stellen op ƒ 0,68 in contanten (1995: ƒ 5,40 in contanten per aandeel van ƒ 4,­ nominaal).
  3. De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 3 juni 1997 bij de ABN.AMRO Bank N.V. te Amsterdam.

De raad van commissarissen

A.J. van Puijenbroek, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster
W.H. Charles
L. Opheikens
mr. W. Overmars
ir. H.L. Weenen


Amsterdam, 23 april 1997.


Terug naar inhoud