BALANS N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf

31 december 1995

31 december 1996

Vaste activa
--.--

Immateriële vaste activa 89.172.800


Financiële vaste activa
901.853.151 Groepsmaatschappijen 759.895.872
600.000

Andere deelnemingen 12.299.200

902.453.151

772.195.072

902.453.151 Som der vaste activa 861.367.872

Vlottende activa
Vorderingen
49.468

Overlopende activa 9.366.376

49.468

Som der vlottende activa 9.366.376


Kortlopende schulden
16.316.508 Vennootschapsbelasting 9.566.246
Belastingen en premies
1.427.765 sociale verzekeringen 1.369.400
350.000 Pensioenschulden 460.000
35.436.984 Dividend 35.699.480
23.876.480

Overlopende passiva 24.290.829

77.407.737

71.385.955


Uitkomst vlottende activa
­ 77.358.269

min kortlopende schulden ­ 62.019.579

825.094.882

799.348.293


Voorzieningen
7.640.189 Latente belastingverplichtingen 1.982.980
27.715.734

Vervroegd uittreden 29.815.776

35.355.923 31.798.756

600.985

WIR-egalisatierekening

--.--

Eigen vermogen
26.250.080 Geplaatst kapitaal 26.250.080
19.859.105 Wettelijke reserves 25.000
743.028.789

Overige reserves 741.274.457

789.137.974

767.549.537

825.094.882

799.348.293
Terug naar inhoud