AUDIOVISUELE ACTIVITEITEN EN
ELEKTRONISCHE MEDIA

Naast de aandacht voor de gedrukte media wordt er meer en meer tijd en geld besteed aan audiovisuele en elektronische media. De televisie (straks interactief), de personal computer en de telefoon (al dan niet mobiel) of een combinatie van deze drie, vervullen daarin een essentiële rol. In deze zich snel veranderende en groeiende markt wordt aan verbreding van de concernactiviteiten vorm gegeven. Het deelnemen in projecten is noodzakelijk om, naast de primaire winstdoelstelling, de nodige kennis en ervaring op te doen.

Commerciële televisie

De Telegraaf heeft in het verleden bij herhaling blijk gegeven deel te willen nemen in commerciële televisie. In het verslagjaar is een 30%-deelneming gerealiseerd in de televisiezender SBS6. Het station ontwikkelt zich zowel op de kijkers- als adverteerdersmarkt naar behoren. Het negatieve bedrijfsresultaat was groter dan begroot door een stagnatie op de advertentiemarkt. In de kostensfeer is op deze ontwikkeling adequaat geanticipeerd. Door het plotseling wegvallen van Sport7 heeft SBS6 tot medio 1999 de rechten kunnen verwerven voor het uitzenden van voetbalwedstrijden in de Eerste Divisie van de KNVB en de wedstrijden om de Amstel Cup. Eind februari 1997 is een start gemaakt met het invoeren van regiovensters.

De deelneming van 5% in de televisiezender Sport7, die in het verslagjaar werd geëffectueerd, was vooral interessant omdat naast de advertentiemarkt een nieuwe vorm van abonneetelevisie zou worden geïntroduceerd. De uitzendingen van Sport7 werden begin december gestaakt mede omdat, naast andere aanloopproblemen, de KNVB niet bleek te beschikken over de voetbalrechten en er geen volwaardig product aan de kijkers kon worden geboden.

Ondanks het mislukken van Sport7 zal de invoering van betaaltelevisie - pay-per-view - binnen afzienbare tijd een geaccepteerd feit zijn, waarbij sport een voortrekkersrol zal kunnen vervullen.

Regionale televisie

In verscheidene delen van het land zijn uitgevers actief met regionale televisie. In gebieden waarin het concern dag- of weekbladen dan wel huis-aan-huisbladen exploiteert, wordt waar mogelijk deelgenomen op regionaal niveau, samen met collega-uitgevers en publieke omroepen.

De Hollandse Dagbladcombinatie neemt deel in het privaat/publieke TV West en het Limburgs Dagblad in het commerciële TV8 Limburg. Omdat de overheid stringente voorwaarden stelt aan de samenwerking tussen publieke omroepen en uitgevers, zal het rendabel exploiteren van dergelijke activiteiten een moeilijke zaak worden.

Radio

De verkoop van onze deelnemingen in regionale radio-activiteiten in Noord-Holland en Limburg aan de publieke regionale omroepen en de gezamenlijke verkooporganisatie ORN heeft een bescheiden positieve bijdrage aan het resultaat opgeleverd. De advertentie-omzet van het lokale station Radio Amsterdam daalde licht.

Kabelkranten

Al meer dan tien jaar zijn tal van krantenuitgevers actief met kabelkranten. Nu de overheid op beperkte schaal bewegende beelden toestaat, schuiven de kabelkranten op in de richting van regionale televisiezenders. Bij vrijwel geen van de uitgevers hebben de kabelkrantactiviteiten tot nu toe een positieve bijdrage kunnen leveren aan het bedrijfsresultaat. In september werden de kabelkrantactiviteiten in Amsterdam overgedragen aan Media Groep West B.V., een samenwerkingsverband tussen N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf (75%) en telecommunicatiebedrijf A2000 (25%). Onder de naam NieuwsNet 9 wordt nu - onder betere omstandigheden en hopelijk met meer commercieel succes - een kabelkrant met eigen teletekst en binnenkort aangevuld met bewegende beelden uitgezonden. NieuwsNet 9 is te ontvangen in circa 500.000 huishoudens. De Gooi- en Eemlander geeft in zijn verspreidingsgebied vier kabelkranten uit en bereikt circa 130.000 gezinnen.

Media Groep West

Na ampele overweging is besloten om niet deel te nemen in de aankoop van het Amsterdamse kabel(televisie)netwerk KTA. Wel is met A2000 (50% UPC en 50% US West) Media Groep West B.V. (MGW) opgericht, waarin lokale en regionale elektronische producten op het gebied van informatieverstrekking en amusement zullen worden ontwikkeld, bestemd voor abonnees van het kabelnet van A2000. Dit netwerk bestrijkt inmiddels ongeveer 535.000 huishoudens. Na de overdracht van de kabelkrantactiviteiten wordt onderzocht of nog andere lokale activiteiten, zoals de exploitatie van Radio Amsterdam en het facilitair bedrijf De Amsterdammer, bij MGW zullen worden ondergebracht.

Planet Internet

Eind 1996 had Planet Internet circa 50.000 abonnees. Om praktische redenen is per 31 december het aandelenpakket in Planet Internet verkocht aan KPN Multimedia B.V. om daarmee de weg vrij te maken voor een fusie met World Access/Videotex Nederland. Tot 1 juli 1997 heeft De Telegraaf een optie op een deelneming van maximaal 15% in het nieuwe bedrijf. Door de verkoop van ons aandeel is het verlies op de deelneming in Planet Internet beperkt gebleven.

06-activiteiten

De belangstelling om voor een gulden per minuut via de telefoon informatie over voetbalclubs te beluisteren, is in het afgelopen jaar verder afgenomen. Daarom is besloten om per 31 december de exploitatie van de voetballijnen te beëindigen.


Terug naar inhoud