AMSTERDAMSE BEDRIJVEN

Pensioenfonds

Het belegd vermogen van de Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 steeg in 1996 met ƒ 75 miljoen tot ƒ 527 miljoen, waarvan ƒ 43 miljoen ten gevolge van koersstijgingen. De reserve niet-gerealiseerde koersverschillen steeg hierdoor tot ƒ 94 miljoen.

De pensioenen en pensioenaanspraken werden verhoogd met 1,5% als aanpassing aan de inflatie over 1995.

Door het bestuur werd besloten tot handhaving van de pensioenpremie op 4,5% van de pensioengrondslag en tot een buitengewone uitkering aan de gepensioneerden van 9,5% van het jaarpensioen.Het reglementaire verschil in de pensioenaanspraken van nabestaanden van ongehuwd samenwonenden (partnerpensioen) en van nabestaanden van gehuwden (weduwen-/weduwnaarspensioen) is per 1 januari 1997 komen te vervallen. De pensioenen van grafisch-technische personeelsleden worden voor de bedrijfstak beheerd door het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven.

ARBO

Per 1 januari 1996 is de verplichte aansluiting bij een ARBO-dienst gerealiseerd. Na een zorgvuldige selectieprocedure is een overeenkomst aangegaan met KLM Arbo Services. Deze overeenkomst is voor 1997 verlengd. De ARBO-wet legt het bedrijf verplichtingen op zoals risico-inventarisatie, ziekteverzuimbeleid, arbeidsgezondheidskundig spreekuur en onderzoek. In 1996 heeft dit beleid gestalte gekregen. Aan verdere uitwerking dient evenwel nog de nodige aandacht te worden gegeven; een vernieuwde organisatie voor de bedrijfshulpverlening (BHV) is in voorbereiding. Het ziekteverzuim is gedaald van 5,7% in 1995 tot 4,9% in 1996.

Ondernemingsraad

Overeenkomstig de traditie is ook in 1996 goed en constructief overleg met de ondernemingsraad gevoerd over een groot aantal onderwerpen. Positief werd geadviseerd inzake de voorgelegde investeringen, deelnemingen en de overneming van De Gooi- en Eemlander. De Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie heeft een eigen groepsondernemingsraad, waarin B.V. Uitgeverij De Echo is opgenomen, die tot 1 januari 1997 was vertegenwoordigd in de ondernemingsraad van de Amsterdamse bedrijven. Door de groei van het aantal personeelsleden, onder andere door de acquisitie van de special-interest-bladen, bleef het aantal vertegenwoordigers in de Amsterdamse raad op zeventien gehandhaafd.

Ondanks dat een aantal leden zich niet herkiesbaar heeft gesteld of niet werd herkozen bij de OR-verkiezingen in 1996, blijft de continuïteit in het overlegorgaan gewaarborgd. Tezamen met de andere ondernemingsraden in het concern is een aanbeveling gedaan voor de benoeming van een commissaris.


Terug naar inhoud