Accountantsverklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 1995 van
N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controle-opdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat.
Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1995 en van het resultaat over 1995 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Leiden, 24 april 1996.

Deloitte & Touche,
registeraccountantsDividendvoorstel

Wij stellen voor het dividend over 1995 vast te stellen op f5,40 in contanten per aandeel van f4,00 nominaal.
Over 1994 bedroeg het dividend per aandeel f5,00 in contanten.
Het uitkeringspercentage bedraagt over 1995 35,0%, over 1994 was dit 35,9%.


1994


Winstverdeling:1995


58.613.267
32.812.024


91.425.291


Overige reserves
Dividend
65.874.633
35.436.984


101.311.617
terug naar inhoudsopgave