N.V. HOLDINGMAATSCHAPPIJ DE TELEGRAAF


Toelichting op de balans
en winst- en verliesrekening
Voor de algemene grondslagen alsmede voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.
De waardering van groepsmaatschappijen geschiedt volgens de nettovermogensmutatiemethode.
Ten aanzien van de winst- en verliesrekening van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf is gebruik gemaakt van de vrijstelling ex artikel 402 in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Vaste activa
Financiële vaste activa
Groepsmaatschappijen met statutaire vestigingsplaats
Deze post omvat de volgende groepsmaatschappijen en de vorderingen op deze groepsmaatschappijen.

B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Amsterdam
B.V. Dagblad De Telegraaf, Amsterdam
B.V. De Courant Nieuws van de Dag, Amsterdam
B.V. Beleggingsmaatschappij Voorburgwal, Amsterdam
Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V., Amsterdam
B.V. Drukkerij Noordholland, Hoorn
B.V. Noorderpers, Hoorn
Drukkerij Van Ketel B.V., Schagen
Uitgeverij Van Groenigen B.V., Haarlemmermeer
B.V. Uitgeverij De Echo, Amsterdam
B.V. Reclame 't Gooi, Hilversum
Handelspost Beheer B.V., Hoevelaken (75%)
Handelspost B.V., Hoevelaken (75%)
Uitgeverij Zeist B.V., Zeist (75%)
Keistad B.V., Amersfoort (75%)
Handelspost Arnhem B.V., Arnhem (75%)
Uitgeversmaatschappij Hollands Noorderkwartier B.V., Amsterdam
De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V., Amsterdam
De Telegraaf Transport B.V., Amsterdam
Adwire B.V., Amsterdam
Regionale Uitgevers Noord-Holland B.V., Amsterdam (60%)
B.V. Agentenadministratiekantoor 't Gooi, Hilversum
Biegelaar en Jansen B.V., Maarssen
B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad, Heerlen
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V., Heerlen
Eolus B.V., Heerlen
Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V., Roermond
Reclameverspreidbureau Spiral B.V., Horst
Franken Beleggingsmaatschappij B.V., Deventer
Franken B.V., Deventer
Hollandse Dagbladcombinatie B.V., Haarlem
Dagbladuitgeverij Damiate B.V., Haarlem
Verenigde Noordhollandse Dagbladen B.V., Alkmaar
InterHolland Verspreiders B.V., Alkmaar

De jaarrekeningen van deze groepsmaatschappijen zijn begrepen in de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening.

31-12-1994
Groepsmaatschappijen31-12-1995
268.939.903

558.174.813
827.114.716
---------
Zichtbaar vermogen
Vorderingen en schulden per saldo
295.519.117

606.334.034
901.853.151
---------

PM-verplichtingen

De vennootschap heeft zich op grond van artikel 403, lid 1. sub f in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk gesteld voor de uit rechtshandelingen voortvloeiende schulden van vorenstaande geconsolideerde groepsmaatschappijen, exclusief de vennootschappen behorende bij Handelspost Beheer B.V., Regionale Uitgevers Noord-Holland B.V. en Adwire B.V.
-.-
---------
Andere deelneming

Dit betreft het minderheidsbelang (30%) in Planet Internet B.V. te Amsterdam
600.000
---------
1.250.000
---------


828.364.716
Overige vorderingen

Dit betreft een 6,5%-lening aan N.V. Exploitatie Maatschappij Van Puijenbroek te Goirle.
De jaarlijkse aflossing bedraagt f. 1.250.000,-


Totaal der financiele vaste activa
-.-
---------


902.453.151


Het verloop van de financiele vaste activa is als volgt:

Stand per 1 januari 1995
Bij:
- Nettoresultaat groepsmaatschappijen
- Aandeel in de toeneming van het eigen vermogen van Wegener N.V
- Verworven deelnemingAf:
- Aflossing lening N.V. Exploitatie Maatschappij Van Puijenbroek
- Het saldo van door de groepsmaatschappijen betaalde en ontvangen bedragen, waarvan de vorderingen en schulden in de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf zijn opgenomen, exclusief verrekening resultaten.

Stand per 31-12-1995-
-828.364.716122.946.0273.458.846
600.000
955.369.589
1.250.000
51.666.438
902.453.151


31-12-1994
Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen


31-12-19951.174.600
1.103.274
2.982.290

361.591
5.621.755
Deze post bestaat uit de naar de toekomst verschoven verschuldigde vennootschapsbelasting ter zake van:

Voorziening assurantie eigen risico
Vaste activa
Voorraden
Voorziening vervroegd uittreden e.d.1.214.850
948.888
4.307.767

1.168.684
7.640.18931-12-1994
WIR-egalisatie-
rekening
Het verloop luidt als volgt:31-12-1995


-
2.885.873

1.636.640
1.249.233
Stand begin boekjaar
Vrijval ten gunste van de winst- en verliesrekening

Stand einde boekjaar


-
1.249.233

648.248
600.985


31-12-1994
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal


31-12-1995


480
26.249.600
26.250.080
----------
Het maatschappelijk kapitaal is groot f. 100.000.000,- en verdeeld in aandelen van nominaal f. 4,-.

Geplaatst:
Prioriteitsaandelen
Gewone aandelen


480
26.249.600
26.250.080
---------


11.145.087


5.255.172
16.400.259
-----------

Wettelijke reserves
Stand begin boekjaar
Aandeel in de toeneming van het eigen vermogen van Wegener N.V.

Stand einde boekjaar


16.400.259


3.458.846
19.859.105
----------


621.140.889
-.-
621.140.889

58.613.267
679.754.156
----------
722.404.495

Overige reserves
Stand begin boekjaar
Af: GoodwillDotatie uit de winst

Stand einde boekjaar

Totaal eigen vermogen-


679.754.156
2.600.000
677.154.156

65.874.633
743.028.789
---------
789.137.974


terug naar inhoudsopgave