N.V. HOLDINGMAATSCHAPPIJ DE TELEGRAAF

BALANS
31 december 1994
31 december 1995827.114.716
-.-
1.250.000

828.364.716
Vaste activa

Financiele vaste activa

Groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen
Overige vorderingenSom der vaste activa901.853.151
600.000
-.-

902.453.1511.250.000
95.792
1.345.792
---------

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen
Overlopende activa

Som der vlottende activa-.-
49.468
49.468
--------


18.774.872

1.235.419
500.000
32.812.024
23.215.352
76.537.667
--------

-

75.191.875
753.172.841

Kortlopende schulden
Vennootschapsbelasting
Belasting en premies sociale verzekeringen
Pensioenschulden
Dividend
Overlopende passivaUitkomst vlottende activa min kortlopende schulden


16.316.508

1.427.765
350.000
35.436.984
23.876.480
77.407.737
--------

-

77.358.269
825.094.882


5.621.755
23.897.358

29.519.113


1.249.233
Voorzieningen
Latente belastingverplichtingen
Vervroegd uittreden
WIR-egalisatierekening


7.640.189
27.715.734

35.355.923


600.985

26.250.080
16.400.259
679.754.156


722.404.495
753.172.841
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Wettelijke reserves
Overige reserves

26.250.080
19.859.105
743.028.789


789.137.974
825.094.882


terug naar inhoudsopgave