STAAT VAN HERKOMST
EN BESTEDING DER MIDDELEN
(Bedragen zijn in duizenden guldens)
1994
Herkomst:1995
-
91.425
93.156
184.581
32.812


151.769
Winst
Afschrijvingen

Cash-flow
Te betalen dividend
-
101.312
90.473
191.785
35.437


156.348


-

587
119

297

4.804

15.112


20.681
172.450
Boekwaarde verkochte materiele vaste activa
Afneming effecten
Toeneming latente belastingverplichtingen
Toeneming voorzieningen
Toeneming kortlopende schulden

2.169
119

2.310

4.335

4.207


13.140
169.488
Besteding:

-

-

1.880

28.092

1.797
2.863
616

2.064

1.242

33.562
138.888


222.358
361.246
138.888
Toeneming immateriele vaste activa
Investeringen in materiele vaste activa
Toeneming financiele vaste activa
Toeneming voorraden
Toeneming vorderingen
Afneming WIR-egalisatierekening
Afneming langlopende schuldenMutatie liquide middelen

Liquide middelen:
per 1 januari
per 31 december

6.143

34.908

13.743
12.461
4.133

942

-.-

72.330
97.158


361.246
458.404
97.158


terug naar inhoudsopgave