TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE
WINST-EN VERLIESREKENING
1994
Netto-omzet1995

736.747.478
109.080.898
100.160.507
146.595.258
1.092.584.141

1.060.903.841
31.680.300
1.092.584.141
1.
De verdeling van de netto-omzet naar bedrijfstak is als volgt:

Dagbladen
Huis-aan-huisbladen
Tijdschriften
Overige activiteiten2.
De verdeling van de netto-omzet naar geografisch gebied luidt:

Binnenland
EU-landen

785.321.789
111.051.611
102.304.965
152.826.314
1.151.504.679

1.125.974.000
25.530.679
1.151.504.679
1994
Grond- en hulpstoffen1995
152.612.244
13.392.603
166.004.847
Papier en inkt
Hulpstoffen
191.440.650
15.636.996
207.077.646
1994
Lonen en salarissen1995
335.133.275
1.952


1.076
669


572200

76


6
4.551
Gemiddeld waren er in 1995 4.540 en in 1994 4.562 personen werkzaam in het concern. De verdeling van de personeelssterkte per einde van het jaar over de verschillende vestigingen is als volgt:

Amsterdamse vestigingen

Hollandse Dagblad-
combinatie B.V. te Haarlem

Hollandse Huis-aan- huisbladen Combinatie B.V. te Amsterdam

Limburgs Dagblad-concern te Heerlen

Biegelaar en Jansen B.V. te Maarsen

Franken B.V. te Deventer

De Telegraaf Belgie te Brussel
341.800.521
1.946


1.069
684


544197

81


7
4.528
De in de salarissen begrepen bezoldigingen (inclusief pensioen- en VUT-voorzieningen) van bestuurders bedroegen in 1995 fl. 2.347.130,- (vorig jaar: fl. 2.090.590,-).
Onder dit hoofd zijn mede opgenomen de vergoedingen voor de commissarissen in 1995 van fl. 177.020,- (vorig jaar: fl. 148.190,-).
1994
Sociale lasten1995
29.830.538
27.171.981
57.002.519
Pensioenlasten
Overige sociale lasten

30.896.508
32.367.963
63.264.471

1994
Afschrijving op materiele
en immateriele vaste activa

1995

19.487.020
53.102.468

17.771.589
2.794.487
93.155.564

-.-
93.155.564
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Immateriele vaste activa


Resultaat verkochte materiele vaste activa

-

19.349.769
51.451.722

16.337.932
3.333.726
90.473.149

3.77.262
90.095.887

1994
Belasting over resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening

1995


-
48.733.796

2.063.859
46.669.937
Vennootschapsbelasting
Vrijgevallen uit WIR-egalisatierekening


-
54.650.388

941.779
53.708.609

1994
Buitengewoon resultaat
voor belasting

1995-
1.069.998
1.240.323
170.325
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Als buitengewone baten zijn onder andere verantwoord: het minderheidsbelang van derden in het resultaat van Handselspost Beheer B.V., de liquidatie-uitkering van het GSM-consortium en terugontvangen buitenlandse BTW uit vorige boekjaren.

489.717
-.-
489.717


terug naar inhoudsopgave