TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
Vaste activa
Immateriele vaste activa
31 december 1994
31 december 1995
11.819.148
Goodwill
14.628.222
16.493.235
-.-
Het verloop van de immateriele vaste activa is als volgt:

Stand begin boekjaar

Bij:
Betaalde goodwill bij verwerving c.q. uitbreiding deelnemingen

11.819.148
10.028.000-

-2.794.487

1.879.600
11.819.148

Af:
Afschrijving ten laste van het resultaat
Afschrijving ten laste van de wettelijke reserves

Stand einde boekjaar
-

-3.333.726

3.885.200
14.628.222

Materiele vaste activa
Deze post is als volgt samengesteld:

Boekjaar 1994
Bedrijfsgebouwen en -terreinen*
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vaste activa in uitvoering
Aanschafwaarde
t/m 1994
409.900.267
594.901.645
157.954.485
3.452.984
1.166.209.381
Afschrijvingen
t/m 1994
207.658.704
367.371.961
127.035.009
-.-
702.065.674
Boekwaarde
31-12-1994
202.241.563
227.529.684
30.919.476
3.452.984
464.143.707

Boekjaar 1995
Bedrijfsgebouwen en -terreinen*
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vaste activa in uitvoering
Aanschafwaarde
t/m 1995
411.399.084
595.239.507
166.464.757
11.738.085
1.184.841.433
Afschrijvingen
t/m 1995
226.331.794
412.698.322
136.067.840
-.-
775.097.956
Boekwaarde
31-12-1995
185.067.290
182.541.185
30.396.917
11.738.085
409.743.477

* Onder deze posten is opgenomen de afgekochte erfpachtcanon van de terreinen van de vestigingen in Amsterdam. De boekwaarde hiervan bedraagt per 31 december 1995 fl. 12.586.328,- (vorig jaar fl. 12.970.490,-).

Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt:

Boekwaarde
010195
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
In gebruik genomen
activa in uitvoering

Boekwaarde
311295
Bedrijfs-
gebouwen
en -terreinen

202.241.563
2.449.658
-       621.415 -  19.349.769

347.253

185.067.290
Machines
en
installaties

227.529.684
5.087.053
-       389.541 -  51.451.722

1.765.711

182.541.185
Andere vaste
bedrijfs-
middelen

30.919.476
15.926.388
-    1.158.238 -  16.337.932

1.047.223

30.396.917
Vaste
activa in
uitvoering

3.452.984
11.445.288
-.-
-.-

-  3.160.187

11.738.085


Totaal

464.143.707
34.908.387
-    2.169.194 -  87.139.423

-.-

409.743.477

De bedrijfsgebouwen zijn verzekerd op basis van herbouwwaarde en de overige activa op basis van nieuwwaarde. Het verzekerde bedrag is groot fl. 1.290 miljoen (vorig jaar: fl. 1.352 miljoen).

De jaarlijkse verschuldigde erfpachtcanon bedraagt voor twee terreinen fl. 28.999,-, met nog een looptijd van circa 21 jaar.

De post vaste activa in uitvoering betreft gebouwen en/of machines en installaties bij B.V. Rotatiedrukkerij Voorburgwal, Biegelaar en Jansen B.V., Franken B.V., Hollandse Dagbladcombinatie B.V., De Telegraaf Transport B.V., Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. en Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V.

Financiele vaste activa
31-12-1994
Niet-geconsolideerde deelnemingen31-12-1995


60.246.00

25.500

-.-

-.-
60.271.500
-----------
Wegener N.V., Apeldoorn (21,9% resp. 23,8%)
Regionale Uitgevers Zuid-Holland West (17%)
Omroep Reclame
Nederland B.V. (30%)
Planet Internet B.V., Amsterdam (30%)
De beurswaarde van het pakket Wegener N.V. bedroeg per 31 december 1995 circa fl 222 miljoen.


74.960.00

25.500

58.000

600.000
75.643.500
-----------

1.250.000

823.298
2.073.298
-----------
62.344.798
Overige vorderingen
6,5%-lening aan N.V. Exploitatie Maatschappij Van Puijenbroek te Goirle. De jaarlijkse aflossing bedraagt fl. 1.250.000,-
Overige langlopende vorderingenTotaal der financiele vaste activa


-.-

1.302.855
1.302.855
-----------
76.946.355

Het verloop van de financiele vaste activa is als volgt:

Stand per 1 januari 1995

Bij:
- Verwerving c.q. uitbreiding deelnemingen
- Het aandeel in de niet uitgekeerde nettowinst van Wegener N.V., inclusief stockdividend
- Mutaties in overige vorderingen

Af:
- Aflossing lening N.V. Exploitatie Maatschappij Van Puijenbroek te Goirle
Stand per 31 december 1995

-62.3444.7986.558.150


8.813.850
479.557
1.250.000
76.946.335

Vlottende activa
Voorraden
31-12-1994
Deze zijn als volgt samengesteld:31-12-1995
17.345.541
2.438.823
2.705.367
1.156
22.490.887
Grondstoffen
Hulpstoffen
Onderhanden werk
Gereed produktDe aanschafwaarde van de voorraad grondstoffen bedraagt fl. 32.796.413,- (vorig jaar: fl. 17.634.367,-)


29.901.176
2.501.658
2.548.097
1.082
34.952.013
31-12-1994
Vorderingen
De specificatie hiervan luidt:
31-12-1995
107.116.892
3.708.131
10.450.727
92.628
121.368.378
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Overlopende Activa
Minderheidsbelang
113.062.625
1.638.220
10.631.858
168.599
125.501.302

31-12-1994
Effecten
31-12-1995
2.636.254
Diverse staatsobligaties

2.517.000

31-12-1994
Liquide middelen
31-12-1995
68.364.676
261.130.970

31.750.000
361.245.646
Kas- en banksaldi
Deposito's op korte termijn
Deposito's op middellange termijn
Het vrij beschikbare bedrag bedraagt fl. 432.906.720,- (vorig jaar: fl. 329.495.646,-)


53.099.187
379.807.533

25.497.703
458.404.423

31-12-1994
Kortlopende schulden
Hieronder zijn opgenomen:

31-12-1995

59.611.103
26.627.897

28.732.648
19.835.673
1.700.574
32.812.024
102.800.960
272.120.879
Vooruitontvangen abonnementsgelden
Leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vennootschapsbelasting
Pensioenschulden
Dividend
Overlopende passiva-

55.564.346
33.191.098

30.416.435
16.706.428
1.373.533
35.436.984
106.386.388
276.328.146

31-12-1994
Voorzieningen
Deze bestaan uit:

31-12-1995

10.265.331
23.897.358
8.961.604
6.585.394
49.709.687
Latente belastingverplichtingen
Vervroegd uittreden
Suppletie pensioenen
Suppletie WAO-uitkeringen
De verplichtingen op korte termijn bedragen circa fl. 4.629.000,- (vorig jaar: fl. 5.951.000,-). De post latente belastingverplichtingen bestaat uit naar de toekomst verschoven verschuldigde vennootschapsbelasting ter zake van:


12.575.737
27.715.734
8.910.393
7.152.830
56.354.694

1.174.600
4.537.328
4.191.812
361.591
10.265.331
Voorzieningen assurantie eigen risico
Vaste activa
Voorraden
Pensioenen


1.214.850
3.720.598
6.437.186
1.203.103
12.575.737


1994
WIR-egalisatierekening
Het verloop van deze rekening is als volgt:


1995


-
3.877.616

2.063.859
1.813.757
Stand begin boekjaar
Vrijval ten gunste van de winst- en verliesrekening

Stand einde boekjaarEigen vermogen
Voor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar de balans van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.-
1.813.757

941.779
871.978


terug naar inhoudsopgave