JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
1994
1995


-
1.093.222.871

638.730

1.092.584.141
Omzet
Mutatie onderhanden werk

Netto-omzet


-
1.151.736.349

231.670

1.151.504.679

166.004.847
335.133.275
57.002.51993.155.564

317.501.992


968.798.197

123.785.944
Grond- en hulpstoffen
Loon en salarissen
Sociale lasten
Afschrijving op materiele
en immateriele
vaste activa
Overige bedrijfskosten


Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

207.077.646
341.800.521
63.264.47190.095.887

313.827.629

1.016.066.217

135.438.462
-

1.821.450
14.435.848
221.975
2.059.278

14.419.995
Opbrengst deelnemingen
Rentebaten
Opbrengst effecten
RentelastenFinanciele baten en lasten
-

2.595.516
18.263.159
222.764
1.817.991

19.263.448


138.205.939


46.669.937

91.536.002
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting


154.701.910


53.708.609

100.993.301
1.069.998
1.240.323
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
489.717
-.-


-


170.325


59.614

-

110.711

91.425.291
Buitengewoon resultaat voor belasting
Belasting over buitengewoon resultaat

Buitengewoon resultaat na belasting

Resultaat na belasting

-


489.717


171.401

318.316

101.311.617

58.613.267
32.812.024
91.425.291
Winstverdeling:
Overige reserves
Dividend

65.874.633
35.436.984
101.311.617terug naar inhoudsopgave