JAARREKENING

GECONSOLIDEERDE BALANS (na winstverdeling)
31 december 1994
31 december 1995


11.819.148
464.143.707
62.344.798538.307.653
Vaste activa

Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa

Som der vaste activa
14.628.222
409.743.477
76.946.355


501.318.054


22.490.887
121.368.378
2.636.254
361.245.646

507.741.165
Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen


Som der Vlottende activa
34.952.013
125.501.302
2.517.000
458.404.423

621.374.738
272.120.879
Kortlopende schulden


276.328.146

235.620.286
773.927.939

Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden
345.046.592
846.364.646

49.709.687
1.813.757
722.404.495
773.927.939
Voorzieningen
WIR-egalisatierekening
Eigen vermogen
56.354.694
871.978
789.137.974
846.364.646


terg naar inhoudsopgave