VOORUITZICHTEN

In de eerste maanden van 1996 zet de toeneming van het advertentievolume in de dagbladen zich voort, ondanks de invloed van de koudeperiode in het begin van het jaar. De oplagegroei stagneert. De papierinkoopprijzen voor dag- en huis-aan-huisbladen zijn per 1 januari 1996 licht gestegen; mede ten gevolge van de aangehouden voorraden komt de prijsverhoging met vertraging in het resultaat tot uitdrukking.

Het bedrijfsresultaat, exclusief goodwill-afschrijvingen, ontwikkelt zich in de eerste maanden van 1996 positief. De per 1 januari geacquireerde special-interest-bladen leveren - na aftrek van de rentederving - een positieve bijdrage.

De afschrijving in vijf jaar van de bij overname van de special-interest-bladen betaalde goodwill en ons deel van de in 1996 te verwachen aanloopverliezen van onze deelnemingen in commerciele televisiestations maken dat voor 1996 op een sterk verminderd resultaat moet worden gerekend.

De voorziene invloed hiervan hoeft echter het dividendbeleid niet aan te tasten. Een eenmalig uitkeringspercentage van boven de 40% is aanvaardbaar.

De directie

L.G. van Aken
mr. J. Olde Kalter
H. Schor
drs. A.J. Swartjes
Amsterdam, mei 1996terug naar inhoudsopgave