DEELNEMINGEN

Wegener

Het bezit in Wegener N.V. bedraagt per 31 december 1995 1.435.195 certificaten, zijnde 23,8% van het geplaatste aandelenkapitaal. Per 31 december 1994 bedroeg het aantal certificaten 1.281.554, in 1995 werden 125.500 certificaten bijgekocht en werd het dividend over 1994 deels in certificaten, 28.141 stuks, opgenomen.

Het contant ontvangen dividend bedroeg in 1995 f805.020.

In 1996 zal Wegener het geplaatste aandelenkapitaal, ten gevolge van de fusie met Arcade, met bijna 10% uitbreiden.

Talentendatabank

Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt slaagde De Talentendatabank, waarin voor 50% werd deelgenomen, er niet in aan de omzetverwachtingen te voldoen. De grootte van het kandidatenbestand bleef achter bij de prognoses.

De samenwerking is na inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn met ingang van 1 maart 1996 beëindigd.

GSM

Het consortium GSM Nederland N.V., gevormd ter verkrijging van de concessie voor het tweede mobiele telefoonnet in Nederland, is na het verlenen van de concessie aan een ander consortium in liquidatie getreden.

Uit de liquidatie is een bedrag van f49.467 ontvangen, dat als buitengewone baat is verantwoord. Eind 1994 was voor de deelneming een voorziening getroffen.

Planet Internet

In 1995 is een 30%-deelneming verworven in Planet Internet B.V. Deze activiteit is nog in de aanloopfase, de betaalde goodwill is eind 1995 ten laste van het vermogen gebracht.

KTA

De voorgenomen deelneming in het kabelnet KTA met A2000 (philips, US West) is ten gevolge van recente ontwikkelingen nog niet geëffectueerd, waardoor er nog geen betaling heeft plaatsgevonden.

terug naar inhoudsopgave