OVERIGE ACTIVITEITEN

Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie

Sinds 1 januari 1995 opereren de ongebonden huis-aan-huisbladen in het westen en midden van het land te zamen in de Hollandse Huis-aan-huisbladen Combinatie B.V. (HHC). Deze combinatie is samengesteld uit huis-aan-huisbladen van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V., B.V. Echo Pers, B.V. Drukkerij Noordholland te Hoorn en Drukkerij Van Ketel B.V. te Schagen.

De omzet van de combinatie nam toe met 8,7%, het resultaat daalde desalniettemin enigszins, vooral doordat de zeer aanzienlijke papierprijsstijging onvoldoende gecompenseerd kon worden. Papierkosten maken bij huis-aan-huisbladen een belangrijker deel van de kosten uit dan bij dagbladen.

Het advertentievolume van de huis-aan-huisbladen stond onder druk door het achterblijven van de particuliere bestedingen. Huis-aan-huisbladen zijn voor hun omzet in hoge mate afhankelijk van de lokale detaillisten.

Per 1 januari 1996 is het huis-aan-huisblad De Zaankanter verworven, waardoor een herschikking van de uitgaven in de Zaanstreek mogelijk is. Van deze marktordening wordt een aanzienlijke rendementsverbetering verwacht.

In een aantal gebieden wordt om strategische redenen een zondagochtendblad uitgebracht.

De drukkerijen van HHC, Drukkerij Van Ketel te Schagen en Drukkerij Noordholland te Hoorn, floreren door het commerciële orderpakket, de groei van de zondagsbladen en de uit het concern aangeleverde drukopdrachten.

De beslissing tot uitbreiding van de krantendrukpers in Alkmaar, mede gebaseerd op grotere efficiency bij de produktie van huis-aan-huisbladen, is losgekoppeld van een eventuele vervanging van de krantendrukpers in Hoorn.

Een nader onderzoek, met een bijbehorend business-plan, wordt ingesteld naar een investeringsplan waardoor er ook in de volgende eeuw in Hoorn drukkerij-activiteiten gehandhaafd zouden kunnen blijven.

De 75%-deelneming Handelspost, dat huis-aan-huisbladen in Gelderland en Utrecht uitgeeft, ondervindt in zijn verspreidingsgebied grote concurrentie, waardoor het resultaat onder druk staat. Er wordt gestreefd naar een overname van de overige 25% van het aandelenpakket.

Hollandse Dagbladcombinatie

Het resultaat van de Hollandse Dagbladcombinatie, bestaande uit het Haarlems Dagblad, de IJmuider Courant, het Leidsch Dagblad en het Noordhollands Dagblad, met de aan deze dagbladen gelieerde activiteiten, is in 1995 fors verbeterd.

Deze gunstige resultaatontwikkeling is te danken aan zowel een goede kostenbeheersing als een toeneming van het advertentievolume bij alle dagbladen, te weten: het Haarlems Dagblad/IJmuider Courant met 0,5%, het Leidsch Dagblad met 3,9% en het Noordhollands Dagblad met 1,8%. Het advertentievolume van de regionale dagbladen nam gemiddeld met 2,1% toe.

De betaalde oplage van de door HDC uitgegeven dagbladen was per 30 september 1995 in totaal vrijwel gelijk aan 1994; het Haarlems Dagblad/IJmuider Courant - 1,1%, het Leidsch Dagblad + 0,4% en het Noordhollands Dagblad + 0,8%.

De krantendrukkerij in Alkmaar, waar alle HDC-uitgaven worden geproduceerd, zal worden uitgebreid, in de eerste plaats voor kwaliteitsverbetering en vergroting van de technische mogelijkheden, zowel voor de redactie als voor de advertentie-exploitatie. Secundair is van belang een grotere efficiency in de produktie van huis-aan-huisbladen en ten gevolge hiervan is voor een grotere uitbreiding van de pers gekozen.

De investeringsbeslissing in Alkmaar is losgekoppeld van de eventuele vervanging van de krantenpers in Hoorn, die tot de HHC behoort.

Limburgs Dagblad

Het resultaat van B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad is in 1995 sterk gedaald, de belangrijkste oorzaak hiervan is het nagenoeg wegvallen van de drukorder van The Wall Street Journal-Europe en de gestegen papierprijzen. Het technische bedrijf van het Limburgs Dagblad was ingesteld op de vervaardiging van deze order. Het verlies ervan heeft zonder gedwongen ontslagen tot personeelsreductie geleid.

De contracten met de Japanse dagbladen Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) en Asahi Shimbun zijn verlengd. In de eerste dagen van 1996 is overeenstemming bereikt over de satelliet-drukorder van het Spaanse sportdagblad Marca. De omvang van deze order zal vooralsnog slechts een deel van het verlies van The Wall Street Journal-Europe compenseren.

De krantenpers in Heerlen zal worden vervangen, de contracten hiertoe zijn begin 1996 afgesloten. Gekozen is voor een drukpers die op identieke wijze kan produceren als in Amsterdam, waardoor de mogelijkheid ontstaat een deel van de produktie van De Telegraaf naar Heerlen te verplaatsen. De nieuwe pers zal over ongeveer 2½ jaar operationeel zijn.

De betaalde oplage van het Limburgs Dagblad vertoonde, ondanks de sterke regionale concurrentie, per 30 september 1995 een fractionele toeneming.

Het advertentievolume groeide met 0,7% en bleef daarmee achter op de landelijke trend van regionale dagbladen.

Uitgeversmaatschappij De Trompetter B.V. bereikte met de huis-aan-huisbladen een aanmerkelijk beter resultaat dan in 1994.

Bij Reclameverspreidbureau Spiral B.V. stegen de kosten vanwege schaalvergroting sneller dan de omzet, waardoor het resultaat beduidend daalde.

Biegelaar en Jansen

De omzet van Biegelaar en Jansen is in 1995 met 5% toegenomen, waardoor de invloed van de verhoogde papierprijzen werd geëlimineerd en de toegevoegde waarde vrijwel gelijk bleef. Door de hogere bedrijfskosten daalde het bedrijfsresultaat. Dank zij lagere afschrijvingen en hogere rentebaten was de winst slechts fractioneel lager.

In 1995 werd een kaartenplakmachine geïnstalleerd, waarmee tijdens het drukproces antwoordkaarten aan het produkt kunnen worden toegevoegd.

Biegelaar en Jansen heeft een investeringsprogramma ontwikkeld, gericht op een nieuwe technologie op het gebied van drukvormvervaardiging. De markt voor derden bestaat in hoge mate uit één-katernprodukten, die direct achter de pers worden afgewerkt. Onderzocht wordt welke faciliteiten aan dit marktsegment kunnen worden aangeboden. De papierhal zal mede ten behoeve hiervan moeten worden uitgebreid.

Franken

De voorgenomen investeringen bij Biegelaar en Jansen in de afwerking van drukorders zullen gevolgen hebben voor de traditionele activiteiten van Franken, die nog in aanzienlijke mate de bedrijfsdrukte in de binderij bepalen. Deze ontwikkeling was reeds voorzien, waardoor Franken zich heeft gericht op afterpress services als direct-mail verpakkingen en het in folie verpakt verzendklaar maken van tijdschriften en bijlagen. Deze activiteiten moeten door middel van investeringen nog verder worden ontwikkeld. Mede dank zij een buitengewone baat is het resultaat van Franken toegenomen.

terug naar inhoudsopgave