DE TELEGRAAF TIJDSCHRIFTEN GROEP

Het exploitatieresultaat van de tijdschriftengroep nam in vergelijking met 1994 licht toe. In de tijdschriftengroep wordt de technologische ontwikkeling in het vervaardigingsproces op de voet gevolgd, beeldschermopmaak en elektronische transmissie naar de drukkerij zijn in 1995 gestart. Ten behoeve van de diverse redacties is een elektronische beeldcoördinatie opgezet.

Special-interest-bladen

In 1995 is succesvol een bod uitgebracht op de door Reed Elsevier te koop aangeboden special-interest-bladen Elegance, MAN, OOR, Hitkrant, Residence en Autovisie.

De direct bij deze bladen betrokken 63 personeelsleden - redactie, marketing en management - zijn per 1 januari 1996 in dienst getreden van het concern. De activiteiten zijn gehuisvest in een huurpand in de directe omgeving van de hoofdvestiging.

De special-interest-bladen zullen voor ondersteunende activiteiten, zoals onder andere abonnementenregistratie, advertentie-acquisitie, vorderingenbeheer enz., volledig worden geïntegreerd in de Amsterdamse bedrijven, zodat optimale synergie kan worden bereikt. Half december 1995 zijn reeds de eerste bladen onder de uitgeversverantwoordelijkheid van De Telegaaf Tijdschriften Groep verschenen en is de losse verkoop in eigen beheer gedistribueerd. De drukorders van deze bladen blijven in ieder geval voor de contractduur bij de huidige externe drukkers. Gedurende de looptijd van deze contracten zal worden onderzocht welke bladen technisch in het concern kunnen worden vervaardigd.

Ondanks de positieve invloed van de special-interest-bladen op het exploitatieresultaat van de tijdschriftengroep zullen de rentederving - de aankoopsom werd uit eigen middelen voldaan - en de in vijf jaar af te schrijven betaalde goodwill vooralsnog de bijdrage aan het concernresultaat overtreffen.

TrosKompas/TV-krant

Het contract met de TROS inzake de exploitatie van TrosKompas en TV-krant expireert eind 1996. In maart 1996 is besloten tot een voortzetting van de samenwerking in een gezamenlijke vennootschap onder firma, waarin de TROS en De Telegraaf (elk voor 50%) de bestaande bladen zullen exploiteren en tevens nieuwe multimedia-activiteiten zullen ontplooien. De formele uitwerking van dit besluit zal in 1996 plaatsvinden, zodat per 1 januari 1997 de exploitatie voor gezamenlijke rekening naadloos kan worden gecontinueerd.

De abonnementenstand en losse verkoop van TrosKompas daalden licht, hetgeen ruim door de groei van de TV-krant werd gecompenseerd, waardoor het ledental van de TROS in 1995 opnieuw groeide.

Privé

Op het gebied van entertainment-bladen is de concurrentie toegenomen. Privé handhaaft zich op de eerste plaats in dit segment. De Vlaamse editie van Privé, met televisieprogrammagegevens, heeft niet aan de verwachtingen beantwoord. Per 1 januari 1996 is een geheel op Vlaanderen gerichte editie op de markt gebracht.

Sportbladen

De in samenwerking met de desbetreffende sportbonden uitgegeven bladen, Tennis Magazine, Hockey Magazine en Voetbal, hadden in 1995 wisselende resultaten. In de advertentie-exploitatie werd het gemis aan grote evenementen, zoals een Europees of wereldkampioenschap, gevoeld. Het beleid van De Telegraaf Tijdschriften Groep is erop gericht de contacten met de sportbonden te verstevigen en uit te bouwen. De sporttijdschriften vormen daarbij de belangrijke schakel in de communicatie tussen de bonden en de leden.

Met ingang van 1996 is het pakket sportbladen uitgebreid met Volleybal Magazine, dat in een vergelijkbare opzet als de andere bladen in samenwerking met de Nederlandse Volleybal Bond wordt uitgegeven.

De zich op de fitness-markt richtende uitgave Body & Beauty zal in 1996 zesmaal verschijnen en tevens is de abonneermogelijkheid opengesteld.

Basis Media

De activiteiten van Basis Media ten behoeve van de gesponsorde media zijn uitgebreid met de mogelijkheid van dienstverlening ten behoeve van Internet. Voor organisaties, die geen eigen capaciteit hebben of willen hebben op dit terrein, verleent Basis Media alle diensten.

terug naar inhoudsopgave