DAGBLADBEDRIJF

Betaalde oplage

De betaalde oplage van De Telegraaf is per 30 september 1995, bij de jaarlijkse publikatie ten behoeve van de advertentiemarkt, met 5.000 gestegen tot 756.400, een toeneming van 0,7%. Opnieuw was de groei van De Telegraaf in aantal exemplaren het grootst van alle dagbladen, dit jaar werd tevens de groei van de gehele markt overtroffen. De toeneming van de betaalde oplage was vooral te danken aan de abonnee-aanwas. De losse verkoop stond in zijn geheel enigszins onder druk, ondanks dat in augustus 1995 met 416.000 exemplaren een nieuw hoogtepunt werd bereikt in de zaterdagverkoop. Dit aantal is uiteraard sterk beïnvloed door het vakantieseizoen.

De betaalde oplage van De Courant Nieuws van de Dag bleef gehandhaafd op 56.600.

De gezamenlijke betaalde oplage van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag bedroeg per 30 september 1995 derhalve 813.000. Per 31 december 1995 was de betaalde oplage circa 0,2% hoger dan ultimo 1994 en ruim boven de stand per eind september.

De betaalde oplage van de Nederlandse dagbladen te zamen bleef volgens de publikatie van het CEBUCO per september 1995 vrijwel gelijk op 4.752.169, een toeneming van 595 exemplaren.

Inclusief de door de dochterondernemingen uitgegeven regionale dagbladen bedraagt het aandeel van het concern in de totale oplage 24,3%.

Distributie en bezorging

Per 2 januari 1996 is, na zorgvuldige voorbereiding, de gezamenlijke bezorging van De Telegraaf en het Limburgs Dagblad van start gegaan, hetgeen tot besparingen in vervoers- en bezorgkosten zal leiden.

Gedurende meer dan twintig jaar is de abonneeservice, waaronder de afhandeling van bezorgklachten, decentraal behartigd door zogenaamde service-dames en -heren. Een systeem dat tot grote tevredenheid heeft gefunctioneerd. De voortschrijding van technische ontwikkelingen, vooral die op telecommunicatiegebied, heeft het mogelijk gemaakt deze activiteit per 1 januari 1996 in Amsterdam te centraliseren. In 1995 is voor de service-dames en -heren, die geen loondienstverband kenden, in samenwerking met de grafische vakbonden Druk en Papier, FNV Informatiemakers en CNV Media, zorgvuldig een sociaal plan ontwikkeld en uitgevoerd.

Sinds november 1995 worden alle agenten door middel van het Agenten Registratie Systeem vierwekelijks uitbetaald.

Advertenties

De advertentie-omzet van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag is met 11,2% gestegen tot ƒ324,4 miljoen in 1995. De omzetstijging is naast de volumetoeneming en de collectieve prijsverhoging mede te danken aan het toegenomen kleurgebruik door adverteerders en de doorberekening van de oplagestijging.

Het advertentievolume van De Telegraaf is in vergelijking met 1994 met 6,4% toegenomen. Deze toeneming manifesteerde zich vooral in de categorieën nationale merken en diensten, personeel en gerubriceerde advertenties. De personeelsadvertenties namen met 30,8% toe, waarmee De Telegraaf zowel in pagina's als procentueel de grootste stijging boekte. De personeelsadvertenties in de landelijke dagbladen te zamen namen met 10,7% toe.

Het totale advertentievolume van de landelijke dagbladen te zamen nam met 5,8% toe, het marktaandeel van De Telegraaf steeg met 0,1% tot 30,5% in 1995.

De advertentiehoeveelheid van De Courant Nieuws van de Dag nam toe met 3,7%.

Het aantal Speurder-pagina's - gerubriceerde advertenties, die in combinatie in De Telegraaf en De Courant Nieuws van de Dag worden geplaatst - nam toe met 2,7%. Het aantal geplaatste Speurders steeg met 0,7% tot 956.562. De omzet nam met 5,8% toe.

Het advertentievolume van alle Nederlandse dagbladen - landelijk en regionaal - nam toe met 3,6%.

De bruto-advertentie-omzet van de dagbladen te zamen steeg in 1995 volgens raming van de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers met 6,5% tot ƒ 1.631 miljoen. Over 1994 bedroeg de gezamenlijke bruto-advertentie-omzet ƒ 1.531 miljoen.

Het aandeel van het concern in de totale advertentie-omzet bedroeg in de raming over 1995 25,8%, in 1994 was dit 25,0%.

Per 1 januari 1996 zijn de advertentietarieven collectief met 4% verhoogd.

Redactie

Op het gebied van de buitenlandse berichtgeving domineerden in 1995 opnieuw de gebeurtenissen in Bosnië, die door onze verslaggevers van zeer nabij werden gevolgd.

In het binnenland trok zowel de parlementaire enquête over de IRT als de wateroverlast in Limburg en Gelderland, die leidde tot de tijdelijke evacuatie van 20.000 landgenoten, grote aandacht.

Ajax won de finale van de Champions League en het Nederlands elftal plaatste zich voor de eindronde van het Europees kampioenschap voetbal 1996 in Engeland.

De eerder geïntroduceerde Reactielijn om lezers telefonisch in de gelegenheid te stellen hun mening te geven op een stelling leidde in 1995 tot massale reacties op de onderwerpen orgaandonatie, het olieplatform Brent Spar en de verplichting van bedrijven om het aantal allochtone werknemers op te geven.

Sinds 1 juni 1995 wordt dagelijks op CNN-text vijf pagina's actueel Nederlands nieuws verzorgd. Deze service op pagina 167 van European Press is toegankelijk voor 24 miljoen huishoudens in Europa en 80.000 hotelkamers in Europa, Afrika en Azië.

In 1995 werden voorbereidingen getroffen tot het uitgeven van een interactieve online-versie van De Telegraaf op Internet. Per 6 februari 1996 is deze geïntroduceerd onder de naam De Telegraaf-i (http://krant.telegraaf.nl).terug naar inhoudsopgave