JAARVERSLAG


CONCERN

Het concern heeft in 1995 een nettowinst behaald van f101,3 miljoen. Hiermede werd de f100 miljoen-grens voor het eerst overschreden.

Het concernresultaat werd vooral bereikt door een autonome groei van de omzet, mede dank zij een aanzienlijke toeneming van het advertentievolume. Opnieuw nam de betaalde oplage van De Telegraaf/De Courant Nieuws van de Dag toe. Op de kostenontwikkeling waren vooral de papierprijzen van grote invloed, na enige jaren van daling sloeg de markt in 1995 om en werden de krantenpapierprijzen zowel per 1 januari als per 1 juli 1995 verhoogd.

De afschrijvingen op materiële activa daalden opnieuw enigszins, doordat van enige activa de restwaarde was bereikt. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden boekwinsten c.q. verliezen, behaald bij verkoop van inventaris, verrekend met de afschrijvingen. Tot en met 1994 werden deze als buitengewone baten c.q. lasten verantwoord.

De toeneming van de afschrijving op immateriële activa betreft een geheel ten laste van 1995 gebrachte restantpost goodwill van een in 1996 uit de markt genomen huis-aan-huisblad.

Ten laste van de bedrijfskosten is een voorziening gebracht voor de boekwaarde van een - in verband met de nieuw te bouwen drukhal - af te breken pand in Heerlen.

Ten gevolge van de opheffing van de collectieve Ziektewet per 1 maart 1996 zullen de bedrijfsverenigingen de zogenaamde staartverplichting door middel van heffingen in 1996 financieren. Dit betreft de ziektegevallen ontstaan vanaf 1 maart 1995. Voor deze verplichtingen is eind 1995 een voorziening gevormd.

De toeneming van het concernresultaat was ook in 1995 in hoge mate te danken aan het Amsterdamse dagbladbedrijf. De resultaten van de tijdschriftengroep namen licht toe. De winstontwikkeling van de nieuwe huis-aan-huisbladenorganisatie HHC stond enigszins onder druk. De winst van B.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandelen Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad te Heerlen daalde scherp. Het resultaat van de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. verbeterde opnieuw fors. Het resultaat van Biegelaar en Jansen B.V. te Maarssen bleef vrijwel onveranderd op een hoog niveau, dat van Franken B.V. te Deventer nam toe.

Het bedrijfsresultaat nam toe van f123,8 miljoen in 1994 met 9,4% tot f135,4 miljoen in 1995.

Onder opbrengst deelnemingen is het van Wegener ontvangen dividend verantwoord, inclusief de intrinsieke waarde van het in certificaten ontvangen dividend.

De ruime liquiditeit leidde ondanks de in 1995 steeds verder afnemende rentestand tot hogere baten.

De uitkomst van de financiële baten en lasten nam toe van f14,4 miljoen in 1994 tot f19,3 miljoen in 1995.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen nam toe van f138,2 miljoen in 1994 tot f154,7 miljoen in 1995.

De procentuele vennootschapsbelastingdruk nam opnieuw enigszins toe ten gevolge van een verdere afkalving van de vrijval uit de WIR-egalisatierekening.

Na de formele opzegging door de belastingdienst van het fiscale ijzeren-voorraadwaarderingssysteem voor grondstoffen zijn er nog geen nieuwe afspraken gemaakt. Bij de opstelling van de jaarrekening is evenals in 1994 van de verwachting uitgegaan dat het systeem zal worden hersteld.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ná belastingen is toegenomen van f91,5 miljoen in 1994 tot f101,0 miljoen in 1995.

Onder de buitengewone baten zijn opgenomen:

- het minderheidsbelang van derden in het resultaat van Handelspost; - liquidatie uitkering van GSM-consortium; - terugontvangen buitenlandse BTW betreffende vorige boekjaren.

In 1994 werden de buitengewone baten mede bepaald door de boekwinsten behaald bij de verkoop van inventaris. De buitengewone lasten werden in hoge mate bepaald door het treffen van een voorziening op de deelneming ter verkrijging van de GSM-licentie.

Het saldo buitengewone baten en lasten ná belastingen had in 1994 een last van f0,1 miljoen, in 1995 een baat van f0,3 miljoen.

Na verrekening van het buitengewoon resultaat is de nettowinst met 10,8% toegenomen van f91,4 miljoen in 1994 tot f101,3 miljoen in 1995. Per aandeel van f4,-- nominaal is de nettowinst toegenomen van f13,93 in 1994 tot f15,44 in 1995.

De cash-flow bedraagt over 1995 f191,8 miljoen, over 1994 was dit f184,6 miljoen.

Goodwill

De bij acquisitie van deelnemingen betaalde goodwill wordt in maximaal vijf jaar afgeschreven ten laste van het resultaat. Dit beleid geldt voor acquisities ten behoeve van de kernactiviteit van het concern, te weten het uitgeven van dagbladen, tijdschriften en huis-aan-huisbladen. Ook de technische vervaardiging van deze gedrukte media behoort hiertoe. In 1995 en 1996 zijn deelnemingen verworven buiten deze kernactiviteit, in elektronische media als Planet Internet, SBS6 en Sportkanaal. De bij verwerving hiervan betaalde goodwill wordt ineens ten laste van het vermogen gebracht. De afschrijving op de goodwill van deze - voor het concern - nieuwe ontwikkelingen worden daarmee buiten de winst- en verliesrekening gehouden.

Na gebleken succes kunnen deze elektronische activiteiten eveneens tot de kernactiviteit gaan behoren.

Eigen vermogen

Na toevoeging aan de overige reserves ad f65,9 miljoen, zoals voorgesteld in de winstverdeling, de toevoeging aan de wettelijke reserves ten gevolge van de toeneming van het eigen vermogen van Wegener N.V. en de afboeking van de bij de deelneming in Planet Internet betaalde goodwill, bedraagt het eigen vermogen ultimo 1995 f789,1 miljoen. Eind 1994 bedroeg het eigen vermogen f722,4 miljoen. Per aandeel van f4,00 nominaal neemt het eigen vermogen toe van f110,08 per eind 1994 tot f120,25 per 31 december 1995.

Ultimo 1995 waren 3.022.867 certificaten van aandelen in omloop, zijnde 46,1% van het geplaatste aandelenkapitaal. Eind 1994 waren 200 aandelen meer gecertificeerd.

Dividendvoorstel

Wij stellen voor het dividend over 1995 vast te stellen op f5,40 in contanten per aandeel van f4,00 nominaal. Het uitkeringspercentage van de winst bedraagt hiermee 35,0%.

Over 1994 werd een dividend betaald van f5,00 per aandeel, waarmee 35,9% van de winst werd uitgekeerd.

Schaalvergroting

In 1995 is krachtig gewerkt aan schaalvergroting, verbreding en innovatie in het concern. Niet alle pogingen waren even succesvol. Als geslaagd mogen worden gezien:

- Een 30%-deelneming werd verworven in Planet Internet.

- Succesvol werd een bod uitgebracht op een zestal door Reed Elsevier te koop aangeboden special-interest-bladen. Per 1 januari 1996 zijn deze bladen in De Telegraaf Tijdschriften Groep B.V. geïntegreerd.

- Intern werd De Telegraaf-i voorbereid, welke op 6 februari 1996 op Internet is geïntroduceerd.

- Met SBS6 werd intensief onderhandeld over een deelneming in dit commerciële televisiestation; op 21 maart 1996 werd over de hoofdzaken van een deelneming van 30% overeenstemming bereikt.

- Te zamen met US West, Philips en Perscombinatie/Meulenhoff werd met succes een bod uitgebracht op KTA, de Amsterdamse kabelmaatschappij. Ten gevolge van recente ontwikkelingen bij participanten is het onzeker of de samenwerking in deze vorm zal worden geconcretiseerd.

En minder fortuinlijk verliep het onderstaande:

- Er is deelgenomen aan een consortium ter verwerving van de tweede GSM-licentie in Nederland. Deze licentie werd op 15 maart 1995 toegewezen aan een ander consortium.

- Met Wegener en de ABN AMRO werd een bod uitgebracht op de Nederlandse Dagbladunie, uitgeefster van onder andere het Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad. Perscombinatie/Meulenhoff bracht te zamen met de ING een hoger bod uit. Per 1 januari 1996 is de NDU gefuseerd met Perscombinatie/Meulenhoff.

Milieu

Het in voorgaande jaren ingezette milieubeleid werd verder geïntensiveerd. In de Amsterdamse drukkerijen werden maatregelen genomen tot het opvangen en regenereren van filmontwikkelingsspoelwater en werden milieuvriendelijke inkten en schoonmaakmiddelen getest. De resultaten zijn nog niet optimaal; de ontwikkeling wordt in samenwerking met de leveranciers voortgezet.

Verdere bodem- en grondwatersanering heeft plaatsgevonden, voor de technische vervaardigingsafdelingen zijn lozingsvergunningen ontvangen en voor het Amsterdamse complex is, voor zover nodig, een Vergunning Wet Milieubeheer verkregen.

In het kader van de Energiewet is een energiescan gestart, deze door NOVEM (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu B.V.) gesubsidieerde inventarisatie naar het energiegebruik zal tot een energiebesparingsscenario moeten leiden.

Voor de nieuwbouw in Heerlen is een schone-grondverklaring verkregen.

Investeringen

In 1995 hebben vooral investeringen plaatsgevonden in verdergaande digitalisering van het produktieproces en van verbindingen tussen de vestigingen. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor belangrijke investeringen, die in de komende jaren gerealiseerd zullen worden.

AMSTERDAM
Het onderzoek ten behoeve van de verbouwing tot kantoorpand van de in 1993 gesloten drukkerij Donauweg is stopgezet. Gebleken is dat dit gebouw door zijn situering, draagconstructie en uiterlijk niet tot een optimaal kantoorgebouw kan worden verbouwd. De aan te wenden middelen en het resultaat bleken niet voldoende in evenwicht te zijn. Derhalve is besloten over te gaan tot nieuwbouw. De thans in ontwikkeling zijnde plannen betreffen een herbestemming van het voormalig drukkerijgebouw vooral voor technische ruimten, zoals werkplaatsen, computerzaal, magazijnen, die thans in het hoofdgebouw en op diverse locaties zijn gevestigd. Bovendien zal in dit gebouw de technische outillage van het hoofdgebouw en van het nieuw te bouwen kantoorgebouw respectievelijk blijven en worden gevestigd.

In de noodzakelijke vergroting van kantoorruimte zal worden voorzien door naast het bestaande hoofdgebouw een kantoorflat te bouwen, plaats biedend aan ongeveer 600 werkplekken.

De opdrachten hiervoor zullen in 1996 worden gegeven, zodat de ingebruikneming in de loop van 1998 kan plaatsvinden.

HEERLEN
De rotatieoffset-krantenpers van het Limburgs Dagblad te Heerlen is aan vervanging toe. De nieuwe pers zal worden geplaatst in een op het bestaande terrein te bouwen hal. De te zijner tijd vrijkomende ruimte in de bestaande hal zal worden herbestemd.

Verplichtingen voor bouw en pers zijn in 1996 aangegaan. Het operationeel worden van deze investering is eind 1998 gepland.

ALKMAAR
De rotatieoffset-krantenpers van de Hollandse Dagbladcombinatie in Alkmaar zal worden uitgebreid. Deze uitbreiding kan vrijwel in het bestaande gebouw worden geplaatst, slechts een geringe aanbouw is noodzakelijk. Het contract met de persleverancier is in 1996 gesloten. Een constructietermijn van circa twee jaar wordt voorzien.

MAARSSEN
Biegelaar en Jansen te Maarssen heeft plannen ontwikkeld om over te gaan naar digitale drukvormvervaardiging. Het gereedkomen van deze vernieuwingen is gepland voor 1996/1997.

Voor deze investeringsplannen is in totaal een bedrag begroot van f 175 miljoen; de betaling van dit bedrag is verspreid over de bouw/installatie-periode. De investeringen zullen uit eigen middelen geschieden.

Verplichtingen

In 1995 werden investeringsverplichtingen (exclusief de aankoop van de special-interest-bladen) aangegaan voor een bedrag van in totaal f34,9 miljoen (exclusief BTW), nagenoeg geheel bestemd voor de normale jaarlijkse vervangingen.

Betalingen op de in 1995 en het voorgaande jaar aangegane verplichtingen bedroegen (exclusief BTW) f28,6 miljoen.

Omzet

De geconsolideerde concernomzet aan derden is autonoom met 5,4% toegenomen van f1.092,6 miljoen over 1994 tot f1.151,5 miljoen over 1995.

De toeneming van de omzet bestond voor f41,9 miljoen uit advertentie- inkomsten, voor f10,8 miljoen uit oplage-inkomsten en voor f6,2 miljoen uit overige activiteiten, waaronder drukwerk en verspreidingen voor derden.

In 1995 bestond de omzet in totaal voor f558,5 miljoen, ofwel 49%, uit advertentie-inkomsten en voor f 440,2 miljoen, ofwel 38%, uit oplage-inkomsten. De overige activiteiten behaalden een omzet van f 152,8 miljoen, zijnde 13% van de concernomzet. In 1994 was de samenstelling respectievelijk 48%, 39% en 13%.

De bronnen van de omzet waren:


Dagbladen
Huis-aan-huisbladen
Tijdschriften
Overige activiteiten
1994

67%
10%
9%
14%
100%
1995

68%
10%
9%
13%
100%

Van de concernomzet is in 1995 2,2% naar EU-landen geëxporteerd. In 1994 was dit 2,9%.

In 1995 waren, in full-time-eenheden gerekend, gemiddeld 4.083 personen in het concern werkzaam. In 1994 bedroeg het gemiddeld aantal man/vrouwjaren 4.100. De gemiddelde omzet per werknemer nam met 5,8% toe van f266.500 in 1994 tot f282.000 in 1995.

De afgelopen vijf jaren ontwikkelden de omzet, het gemiddelde aantal man/vrouwjaren en de gemiddelde omzet per werknemer zich als volgt:

199119921993 19941995

Concernomzet (x f1 miljoen)
Gemiddeld aantal man/vrouwjaren
Omzet per werknemer (x f1.000)
790
2.844
277,8
804
2.851
281,9
1.049
4.157
252,3
1.093
4.100
266,5
1.152
4.083
282,0

Vanaf 1993 is de Hollandse Dagbladcombinatie B.V. meegeconsolideerd.

Werkgelegenheid

Per 31 december 1995 waren 4.528 personen in dienst van het concern, van wie zeven in België. Het aantal deeltijdkrachten bedroeg in totaal 946. Na omrekening van deeltijdarbeid tot volledige werktijd bedroeg de werkgelegenheid in het gehele concern 4.075 man/vrouwjaren. Eind 1994 waren er 4.551 personen in dienst van het concern, van wie 954 in deeltijd; in man/vrouwjaren gerekend 4.091.

In 1995 is het personeelsverloop in de Amsterdamse bedrijven nagenoeg gelijk gebleven. Voor het beperkte aantal vrijgekomen vacatures werd in de eerste plaats een beroep gedaan op de interne (concern) arbeidsmarkt. De nieuwe Internet-activiteit stond sterk in de belangstelling bij interne sollicitanten.

De uitvoering van de Wet op de identificatieplicht en de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen veroorzaakte irritatie bij een deel van het personeel.

Per 1 januari 1996 zijn 63 personen ten gevolge van de overname van de special-interest-bladen in dienst getreden bij het concern.

In 1996 zal opnieuw een ingetogen personeelsaannemingsbeleid worden gevoerd.

CAO's

De CAO's voor grafisch-technisch en administratief personeel kenden per 1 februari 1995 een structurele loonsverhoging van 1,25% en per 1 december van 1%. Personeelsleden vallend onder de CAO voor dagbladjournalisten ontvingen een in de CAO van 1994 overeengekomen loonsverhoging per 1 januari 1995 van 1%. De CAO met ingang van 1 april 1995 voorzag per die datum in een verhoging van 1,5% en per 1 oktober nog eens 1,25%. De salarissen van de huis-aan-huisblad- journalisten werden per 1 januari 1995 verhoogd met de eerder vastgestelde 1,1%, per 1 juli 1995 werd een verhoging van 1,25% overeengekomen.

De in de grafische CAO's opgenomen regeling om prikkels aan te brengen ten behoeve van de terugdringing van het ziekteverzuim, de zogenaamde bonus/malusregeling, is per 1 mei 1994 ingevoerd. Over een periode van een jaar, tot 1 mei 1995, daalde het aantal ziekmeldingen met 20%, vooral die van het korte verzuim (een tot zeven dagen). Over het kalenderjaar en alle personeelsleden van de Amsterdamse bedrijven gemeten (inclusief degenen die niet onder de grafische CAO's vallen) nam het ziekteverzuim toe van 5,4% in 1994 tot 5,7% in 1995, hetgeen te wijten was aan de toeneming van de verzuimduur.

AMSTERDAMSE BEDRIJVEN

Pensioenfonds

Het belegd vermogen van de Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 steeg in 1995 met f55 miljoen tot f452 miljoen. Door de stijging van de beurskoersen nam de reserve niet-gerealiseerde koersverschillen toe van f25 miljoen tot f51 miljoen.

De pensioenen en pensioenaanspraken werden verhoogd met 2,2%, zijnde de inflatie over 1994.

De pensioenpremie bedroeg 4,5% van de pensioengrondslag. De gepensioneerden zullen in 1996 een buitengewone uitkering ontvangen van 10% van het in 1995 genoten pensioen.

Het reglement werd onder andere aangepast aan de op 1 mei 1995 in werking getreden Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

De pensioenen van de grafisch-technische personeelsleden worden voor de bedrijfstak beheerd door Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven.

ARBO

De wettelijke verplichting uit de ARBO-wet tot ontwikkeling van een (ziekte)verzuimbeleid is in 1995 uitgevoerd. Voor de uitvoering van dit beleid werden de leidinggevende medewerkers getraind. Voorts werd na een zorgvuldige selectieprocedure met ingang van 1 januari 1996 een overeenkomst aangegaan met KLM Arbo Services. De interne organisatie is aan de nieuwe werkwijze aangepast.

De buiten Amsterdam gevestigde dochterondernemingen hebben zelfstandig overeenkomsten met diverse ARBO-diensten afgesloten.

Ingevolge de ARBO-wet zijn volgens plan enige risico-inventarisaties uitgevoerd, zijn geluidgevaarzones in kaart gebracht en zijn beschermingsmiddelen aangeschaft.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft actief deelgenomen aan de ontwikkeling van een Veiligheids-, Gezondheids- en Welzijnsbeleid door middel van de uitvoering van de ARBO-wetgeving op het gebied van verzuimbeleid en de keuze van een ARBO-dienst.

Goed en constructief overleg werd gevoerd over tal van andere onderwerpen.

Het Platformoverleg met de andere in het concern functionerende ondernemingsraden kreeg verder gestalte in zaken die het gehele concern betreffen.terug naar inhoudsopgave