Bericht van de raad van commissarissen aan aandeelhouders

Hierbij bieden wij u aan het verslag, de balans per 31 december 1995 en de winst- en verliesrekening over 1995 met de toelichtingen, zoals deze door de directie zijn samengesteld.

De jaarrekening is door ons vastgesteld.

De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door Deloitte & Touche, registeraccountants te Leiden, zoals blijkt uit de in dit verslag opgenomen verklaring.

Zoals in de agenda, die bij deze jaarrekening is gevoegd, staat vermeld, zijn wij voornemens de heer ir. H.L. Weenen te herbenoemen en de heer mr. W. Overmars te benoemen tot commissaris als door de aandeelhoudersvergadering tegen deze benoemingen geen bezwaar wordt gemaakt en geen andere personen worden aanbevolen. De ondernemingsraden van het concern hebben verklaard geen bezwaar te maken tegen deze benoemingen.

Gaarne willen wij onze erkentelijkheid betuigen aan directie en medewerkers voor de wijze waarop zij in 1995 hun taak hebben verricht.

Wij stellen u voor:

1. De jaarrekening over 1995 overeenkomstig de aangeboden stukken goed te keuren.

2. Het dividend over het boekjaar 1995 per aandeel van f4,00 nominaal vast te stellen op f5,40 in contanten (1994: f5,00 in contanten).

3. De betaalbaarstelling van het dividend te bepalen op 4 juni 1996 bij de ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam.

De raad van commissarissen
A.J. van Puijenbroek, voorzitter
mevrouw J.A. Brewer-de Koster
W.H. Charles
L. Opheikens
ir. H.L. Weenen


Amsterdam, 24 april 1996.
terg naar inhoudsopgave