Premier Kok: "Nog lang niet uitgeregeerd"

Premier Kok en minister Zalm (Financiën) zijn zeer te spreken over het fraaie beeld dat de Miljoenennota 1997 van Nederland schetst na twee jaar Paars.
Beide bewindslieden benadrukken echter dat ons land nog een lange weg te gaan heeft met het verder verbeteren van de werkgelegenheid, de financiële posities en het milieu.

[Kerncijfers van de economie]"Ik zou jokken als ik zou zeggen dat ik ontevreden ben met de huidige stand van zaken", zo vatte Kok zijn visie op de begroting voor 1997 samen. "We scoren immers op alle punten beter dan we eerder dachten."

Extra banen
De premier is vooral blij dat de door het kabinet gewenste 350.000 extra banen al een jaar eerder gerealiseerd worden en dat Nederland zich zonder problemen voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) lijkt te gaan plaatsen. Ook Zalm gaat van dit laatste uit. "Ik verwacht dat we voor het examen slagen. Maar de EMU heeft alleen zin als ook Frankrijk en Duitsland daar in slagen."

"De trend is goed, maar het kan allemaal nog beter", zo hamert Kok. "We gaan dus niet achterover leunen. Dit kabinet is nog lang niet uitgeregeerd en we zullen de lat de komende jaren een paar centimeter hoger moeten leggen."

Ook Zalm wil op een aantal belangrijke punten snel verdere verbeteringen. "Er zijn nog veel te veel mensen onder 65 jaar afhankelijk van een uitkering, hoewel we inlopen ligt onze welvaart nog steeds onder het Europees gemiddelde en de staatsschuld blijft veel te hoog", zo stelt de minister.

In de sociale zekerheid is volgens Kok volgend jaar sprake van een 'historische trendbreuk', nu het totale aantal mensen met een uitkering voor het eerst sinds decennia daalt. "Zelfs het door de vergrijzing groeiende aantal aow'ers gaan we vanaf nu meer dan volledig opvangen." Het kabinet wil volop op deze weg verder gaan, waarbij vooral ook het tegengaan van een dreigende tweedeling in de samenleving een centrale rol zal spelen.

Koopkracht
Zo wil Kok onder andere de koopkracht van kwetsbare groepen verder laten stijgen, nog meer langdurig werklozen weer aan het werk helpen en de situatie in de grote steden verbeteren. "Rond de sociale samenhang moet nog veel gebeuren. Naast maatregelen in de komende jaren staat dit ook zeer prominent in de agenda voor na 2000."

Ook op een aantal andere punten wil de premier de twee resterende Paarse jaren benutten om een aantal belangrijke lijnen uit te zetten voor de volgende eeuw.

Naast het creëren van een 'harmonieuze samenleving' gaat het daarbij met name om het verbeteren van de infrastructuur in de meest ruime zin van het woord, waarbij economie en milieu hand in hand moeten gaan.