Twee miljard gulden voor ambitieus plan

Kabinet pakt files aan

Twee miljard gulden stelt het kabinet beschikbaar om de ellenlange files in de Randstad aan te pakken. De bereikbaarheid van de grote steden, economische centra, zoals Schiphol en de Rotterdamse haven, moeten drastisch worden verbeterd.

[Kans op file]Er komen stimulansen om het wegverkeer schoner te maken. In een ambitieus kabinetsplan worden tal van maatregelen aangekondigd om het uit de hand gelopen fileprobleem in te dammen.

Minister Jorritsma (Verkeer) gaat een groot aantal snelwegen verbreden van vier stroken naar zes- of zelfs achtbaans. Veel van deze extra rijstroken zijn bedoeld voor bussen en vrachtwagens. Voor vrachtwagens komt er op vierbaanswegen een inhaalverbod in de spits.

De maximumsnelheid zal op een groot aantal wegen in de Randstad worden verlaagd door op drukke momenten via elektronische borden boven de weg aan te geven bij welke snelheid het verkeer kan doorstromen. De alternatieven om de auto te laten staan - trein (waaronder de Hogesnelheidslijnen), bus, tram en metro en fiets - worden vooral in de spitsuren aantrekkelijker gemaakt.

Alternatieven
De groei van het wegverkeer wordt afgeremd. Niet door forse prijsverhogingen, maar door de alternatieven te stimuleren. Voor de korte afstanden, tot 50 kilometer, blijven bestel- en vrachtwagens de meest aangewezen vervoermiddelen, maar voor de langere afstanden moet er meer gebruik worden gemaakt van trein (Betuwelijn), scheepvaart en buisleidingen.

Daarnaast wordt een aantal maatregelen getroffen om het wegverkeer schoner en stiller te maken. Personenauto's met de meest schone LPG-installaties krijgen een extra verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

Er komen stimuleringsregelingen voor schonere vracht- en bestelwagens. De motorrijtuigenbelasting voor bussen, die op LPG of aardgas rijden, wordt afgeschaft evenals de aanschafbelasting op elektrische auto's. Op termijn kunnen nieuwe accijnsverhogingen gekoppeld worden aan verdere verlaging van de vaste autokosten.

Ook wordt op verzoek van het bedrijfsleven onderzocht of de opbrengst van de aanschafbelasting op personenauto's kan worden gebruikt voor de invoering van econometers, boordcomputers en cruise-control om het brandstofverbruik met 5 a 10% te beperken.

Onder de grond
Om de schaarse ruimte in ons land beter te benutten denkt minister De Boer (VROM) aan het bouwen op gedempte, ongebruikte havengebieden. Winkelcentra en bioscopen kunnen onder de grond. Op bedrijfsterreinen kunnen gebouwen dichter op elkaar worden gebouwd en ook rangeerterreinen, die veel ruimte beslaan, kunnen via een overkapping bebouwd worden.

In haar visie op de toekomst van de Randstad pleit de bewindsvrouw voor het openhouden van het Groene Hart. Nieuwbouw mag alleen in en aan de rand van de steden. Tot 2010 worden er geen nieuwe bouwlocaties aangewezen. Ook wordt gezocht naar creatieve oplossingen als bouwen onder de grond, in water en op overkappingen om de schaarse ruimte in ons land zo goed mogelijk te benutten.