&referer=" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="LEFT" ALT="">

Terug

Banken: lastenverlichting komt op verkeerd tijdstip

AMSTERDAM - Ondanks de juichtonen in de begroting zijn de Nederlandse grootbanken kritisch gestemd. Zij vinden o.a. dat de lastenverlichting in 2001 op een verkeerd tijdstip komt, dat de stijging van het besteedbaar inkomen nog wel eens tegen zou kunnen vallen en dat het bedrijfsleven er wat betreft de lastenverlichting maar bekaaid van af komt.

Zeer uitgesproken is het commentaar van het Economisch Bureau van de ING Groep. "De lastenverlichting van ƒ6,6 miljard is slecht getimed: hij werkt procyclisch", aldus de ING-experts. Zij stellen dat het economisch niet juist is om te stimuleren in een tijd dat de Nederlandse economie reeds overspannen is. "De Nederlandse groei ligt al boven het EMU-gemiddelde, de inflatie zelfs beduidend boven dat gemiddelde en de inflatieversnelling gaat helemaal tegen de EMU-trend in."

Uitgebreid gaat ING in op de argumentatie om versneld de staatsschuld af te lossen omdat dit nodig zou zijn voor de financiering van de AOW in de toekomst. "De ING economen menen dat de analyse vooral als ondersteuning van de argumentatie voor het aflossen van staatsschuld bedoeld is", aldus het pinnige commentaar.

ING wijst er op dat de omvang van het pensioenprobleen juist in ons land veel kleiner is dan in de andere EMU-landen omdat in Nederland al veel pensioenregelingen bestaan die gefinancierd worden met een kapitaaldekkingsstelsel. "In Nederland heeft 91% van de werkenden recht op een bedrijfspensioen, in Duitsland slechts 50% en in Italië 5%!".

De pijn zit bij de AOW omdat dat een omslagstelsel is. ING stelt dan ook voor het bestaande AOW Spaarfonds te verzelfstandigen en het binnenkomende geld gewoon te beleggen zoals ieder goed beleggingsfonds dat nu al doet. Dat levert een hoog rendement op en kan voorkomen dat de AOW-premie straks torenhoog gaat worden.

Aflossen van staatsschuld heeft volgens ING een keerzijde, zeker als andere landen ( en ook de VS) datzelfde doen. "Het betekent dat er een internationaal tekort ontstaat aan liquide en risicoloos papier. De financiële markten zullen noodgedwongen moeten overstappen op het gebruik van papier met een veel hoger risico."

Ook de ABN-Amro vindt dat lastenverlichting niet nodig is, gezien de hoogconjunctuur. "De mogelijkheden voor schuldvermindering worden nu nog voor een te groot deel opgeslokt door lastenverlichting", aldus de ABN -Amro-economen, die pleiten voor het aanwenden van alle meevallers voor vermindering van de staatsschuld. "Dit is des te wenselijker daar de economie op haar conjuncturele top zit."

Er wordt een waslijst maatregelen gepresenteerd om het tekort aan arbeidskrachten in zorg en onderwijs aan te pakken met meer geld. "Het is de vraag of hier hoge verwachtingen van mogen worden gekoesterd", aldus de ABN-Amro. De economen zien meer in verhoging van de arbeidsproductiviteit. "Daaraan is in deze Miljoenennota te weinig aandacht besteed."

De Rabobank zet vraagtekens bij de hoge percentages koopkrachtverbetering, die gepresenteerd worden. "Voor individuele huishoudens kunnen de effecten sterk tegenvallen omdat het wegvallen of verminderen van aftrekposten en een hogere belasting op vermogensinkomsten tot koopkrachtdalingen kunnen leiden", waarschuwt zij.

Ook is de Rabobank somberder over de economische groei volgend jaar en vindt zij dat het Ondernemerspakket (ƒ300 miljoen lastenverlichting en ongeveer hetzelfde voor compensatie van de transportsector) te schraal is. "Voor 2002 zou overwogen moeten worden om verdere lastenverlichting (deels) vorm te geven via verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting," vindt de Rabobank.

Terug

© 1996-2000 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden
e-mail: redactie@telegraaf.nl