" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
8. Gaan burgers en bedrijven minder belasting betalen?

PvdA
Ja. Lagere lasten op arbeid maken werk goedkoper zonder dat de inkomens lager worden en zorgen daarom voor groei van de werkgelegenheid. Het belastingstelsel wordt socialer en groener: meer belasting op milieuvervuiling, minder op werk.

VVD
ƒ7,5 miljard minder belasting. De inkomsten uit arbeid worden minder zwaar belast.

CDA
Verschuiving van lasten op inkomen naar milieu. Minder belasting gaat dan gelden voor de eerste schijf. Hogere belastingvrije sommen in de vermogensbelasting. De aftrek van de hypotheekrente blijft onverkort overeind. Continuïteit van familiebedrijven wordt fiscaal gestimuleerd.

7. Gezondheidszorg?
Vragenlijst
9. De euro?


D66
De lastenverlichting voor bedrijven betekent dat de bruto-loonkosten lager worden waardoor werknemers 'goedkoper' worden en de werkgelegenheid stijgt. Met de lastenverlichting wordt ook ruimte gecreëerd om het belastingstelsel te herzien. Via gerichte maatregelen wordt de inkomenspositie van groepen met lage inkomens verbeterd.

GroenLinks
Nivellerende terugsluizing van hogere milieubelastingen. Inkomensgroepen tot vrij ruim boven modaal krijgen lagere lasten, terwijl de hoge inkomens en de vermogenden zwaarder worden belast. Lastenverlichting is er voor werkgevers die werkenden met een laag inkomen in dienst hebben en voor arbeidsintensieve bedrijven. Sociaal minimum wordt verhoogd.

RPF
Om de collectieve lusten (politie, onderwijs, zorg) te betalen, zijn collectieve lasten nodig die naar draagkracht geheven worden. Geen algemene lastenverlichting, wel minder belasting op arbeid in ruil voor verhoging milieubelastingen.

7. Gezondheidszorg?
Vragenlijst
9. De euro?


CD
Het verlagen van de belastingen is een noodzaak voor het verbeteren van het ondernemersklimaat in Nederland. Ook Jan Modaal heeft behoefte aan meer koopkracht, en dit kan door het verlagen van tal van belastingen worden gerealiseerd.

Senioren 2000
Lastenverlichting door een geleidelijke afschaffing van de vermogensbelasting. Stop aan groei gemeentelijke belastingen.

SP
Topinkomens zwaarder belasten. Belasting heffen op handel in valuta, aandelen, obligaties en opties. Verhogen van de belasting op bedrijfswinsten tot het Duitse niveau (42%).

7. Gezondheidszorg?
Vragenlijst
9. De euro?


SGP
Verhoging accijnzen op alcohol en tabak. Hogere rentevrijstelling en verlaging successierechten (naaste familie). Afschaffen vermogensbelasting. Milieu-onvriendelijke producten en activiteiten zwaarder belasten.

GPV
Hoge Nederlandse belastingtarieven ondermijnen de belastingmoraal en zijn ongunstig voor concurrentiepositie. Een eventuele belastingherziening mag geen grote negatieve effecten opleveren voor burgers met lage of middeninkomens.

AOV/Unie55+
Specifieke zwakkere groepen in de samenleving moeten minder belasting betalen. Bij bedrijven moeten starters in de aanloopfase ontheffingen kunnen krijgen.

7. Gezondheidszorg?
Vragenlijst
9. De euro?