" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
6. Hoe lost u het fileprobleem op?

PvdA
Minder files zijn mogelijk door samen met de steden en bedrijven het gebruik van de auto te verminderen. Door te investeren in beter openbaar vervoer in en rond de steden (light rail). De auto wordt goedkoper en de benzine duurder om zo het autobezit niet en het autogebruik wel te verminderen.

VVD
De capaciteit van het wegennet moet worden vergroot. Verder de wegen efficiënter gebruiken: toeritdosering, inhaalverbod voor vrachtwagens in de spits e.d. Verder moet het openbaar vervoer een volwaardig alternatief voor de auto worden.

CDA
Betaalstroken in de Randstad. Ook moet in de Randstad het openbaar vervoer een beter alternatief worden door het aanleggen van bijvoorbeeld Randstadrail. In het landelijk gebied moeten wegen worden aangelegd en verbeterd.


5. Onderwijs?
Vragenlijst
7. Gezondheidszorg?


D66
Door te zorgen voor goed openbaar vervoer, door het rijden in de spits duurder te maken (via rekeningrijden) en door een aantal belangrijke hoofdwegen te verbreden. Ons openbaar-vervoersysteem moet één geheel worden. Een keten van mogelijkheden (trein, tram, light-rail, bus, taxi) van deur tot deur met de snelheid en kwaliteit van de auto.

GroenLinks
De groei van de automobiliteit wordt teruggedrongen, door een Deltaplan voor het openbaar vervoer. Autorijden duurder maken. Auto delen en bedrijfsvervoer-
management worden krachtig door de overheid gestimuleerd. Het reiskostenforfait wordt een openbaarvervoerforfait. Harder vervolgd op snelheidsover-
tredingen. Bevriezing tarieven openbaar vervoer.

RPF
Het autogebruik wordt teruggedrongen (maandelijkse autoloze zondag) en het openbaar vervoer gestimuleerd, vooral in de Randstad. Meer goederenvervoer per boot en trein. De auto wordt belast per kilometer. In ruil minder wegenbelasting.

5. Onderwijs?
Vragenlijst
7. Gezondheidszorg?


CD
De infrastructuur moet verbeterd worden, het wegennet loopt 20 jaar achter op de ontwikkelingen. Zo ook wordt de maximumsnelheid verhoogd naar 140 km per uur.

Senioren 2000
Verbeteren openbaar vervoer, met name in de stadsgewesten.

SP
Door spreiding van economische activiteiten; door wonen en werken dichter bij elkaar te brengen; door meer goederentransport over water; door de aanleg van goedkope, snelle railverbindingen.

5. Onderwijs?
Vragenlijst
7. Gezondheidszorg?


SGP
Accijnzen en motorrijtuigenbelasting moeten vervangen worden door belasting per gereden kilometer. Inhaalverbod vrachtwagens op bepaalde wegen en tijden en gebruik vluchtstroken tijdens de spits. In de Randstad een hoogwaardig sneltram- en metronetwerk.

GPV
Daadwerkelijke vervoersalternatieven zoals een voldoende en betaalbaar aanbod van openbaar vervoer. Investeringen in openbaar vervoer daar waar de reistijdwinst ten opzichte van de auto het grootst is. Spreiding van economische activiteiten naar noorden en oosten van het land. Een hogere belasting van de autokostenvergoeding voor werknemers en invoering van elektronische tolheffing.

AOV/Unie55+
Beheerste groei van het wagenpark; gebruik en ontwikkeling van andere vervoersmodali-
teiten zoals water, trein, bus, buisvervoer. Ontwikkeling van modern en mensvriendelijk regionaal en lokaal vervoer. Kortingen buiten de spits.

5. Onderwijs?
Vragenlijst
7. Gezondheidszorg?