" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
5. Op welke wijze gaat u het onderwijs veranderen?

PvdA
Kleinere klassen op de basisschool. Meer aandacht voor kinderen en minder werkdruk voor leraren. Harde aanpak van spijbelen, terugbrengen van het aantal schoolverlaters zonder diploma. Meer geld voor wegwerken leerachterstanden. Hogere tegemoetkoming studiekosten en lesgeld voor meer kinderen. Investeren in de computer op school.

VVD
De komende periode is er behoefte aan rust. Geen grote structuurveranderingen dus, maar vooral aandacht voor problemen zoals het aanzien van de leraar, meer computers in het onderwijs en de tekorten oplossen aan mensen met een technische en praktijkopleiding.

CDA
Geld uittrekken voor kleinere klassen. Grootte scholen aan een maximum binden. Investeren in het beroepsonderwijs, zodat Nederland zelf weer lassers en timmerlui kan leveren. Bij de studiefinanciering blijft de OV-kaart bestaan.

4. Vluchtelingen?
Vragenlijst
6. Files?


D66
Scholen moeten zelfstandiger kunnen opereren zonder allerlei ingewikkelde regeltjes vanuit Den haag. Positie van ouders in schoolbesturen versterken. Veel extra geld moet er zijn voor verlaging van de werkdruk van leraren en klassenverkleining. Iedere leerling moet gebruik kunnen maken van het Internet.

GroenLinks
Jaarlijks ƒ1,7 miljard extra aan onderwijs. Prioriteiten zijn klassenverkleining, terugdringen van vroegtijdig schoolverlaten, vermindering werkdruk docenten en de come-back van het beroepsonderwijs.

RPF
Geen bezuinigingen, maar geld voor kleinere klassen en onderwijsbege-
leiding. Rust aan het onderwijsfront. Geen nieuwe plannetjes meer. Prestatiebeurs afschaffen. Het draagkracht-
beginsel weegt zwaarder in nieuw stelsel studiefinanciering.

4. Vluchtelingen?
Vragenlijst
6. Files?


CD
Het onderwijs dient in eerste instantie kosteloos te zijn, het is immers een investering in de economie. Ook zal selectie moeten geschieden op intelligentieniveau, leerlingen die niet willen leren, hoeven dat dan ook niet.

Senioren 2000
Geen gedwongen fusies. Meer aandacht voor immateriële zaken. VBO en MAVO dienen beter aan te sluiten op het MBO. Herinvoering van het leerlingstelsel. Uitbreiding van het zorgonderwijs op alle niveaus. Permanente scholingsmogelijkheden voor iedereen en voor ouderen in het bijzonder.

SP
Onderwijs moet gratis zijn. Verder: kleinere klassen; opheffen wachtlijsten speciaal onderwijs; vakleerkrachten voor gymnastiek, muziek en handenarbeid; zwemles op basisschool.

4. Vluchtelingen?
Vragenlijst
6. Files?


SGP
Meer nadruk op het aanleren van (christelijke) waarden en normen en het bijbrengen van kennis van de vaderlandse geschiedenis. Geen fusies meer, wel klassenverkleining. Investeren (ruim ƒ2 miljard) in leermiddelen en leerkrachten.

GPV
Kwaliteitsimpuls van ruim ƒ1 miljard om de positie van Nederland als 'kennisland' te versterken. Het onderwijsbeleid meer richten op maatschappelijk functioneren, levensbeschouwing, verantwoordelijkheids- en normbesef en opvoedingsonder-
steuning.

AOV/Unie55+
Levenslang leren dient de leidraad te worden. Zowel praktijkgerichte leerplaatsen als externe opleidingen b.v. Regionale Opleidings Centra. Op korte termijn opleidingen voor personeel in de gezondheidszorg weer vol krijgen.

Kwaliteitsimpuls van ruim ƒ1 miljard om de positie van Nederland als 'kennisland' te versterken. Het onderwijsbeleid meer richten op maatschappelijk functioneren, levensbeschouwing, verantwoordelijkheids- en normbesef en opvoedingsonder-
steuning.


4. Vluchtelingen?
Vragenlijst
6. Files?