" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALT="">
2. Waar wilt u op bezuinigen en wat geeft u aan lastenverlichting?

PvdA
Bezuinigen op defensie, door de publieke sector efficiënter te laten werken en op de uitgaven van de Europese Unie. Daarnaast zal het werkgelegenheidsbeleid zorgen voor meer banen waardoor minder geld nodig is voor uitkeringen. ƒ4 miljard gulden voor lastenverlichting. Met behulp van dat geld zal werk meer lonend worden voor werknemers en zal arbeid voor werkgevers goedkoper worden.

VVD
De VVD wil minder afdragen aan de Europese Unie, de uitgaven aan internationale samenwerking verlagen door die aan te passen aan de internationale norm en de efficiëntie van de overheid vergroten. De VVD wil de lasten verlichten met 7,5 miljard.

CDA
Overheid efficiënter laten werken. Minder geld aan Europa geven. Beter inkoop- en bouwbeleid in de volksgezondheid. Ook de uitvoering van de sociale zekerheid, de arbeidsbemiddeling en de inning van premies moet met minder geld kunnen. Bij een beperkte economische groei van 2% ƒ2,5 miljard aan gerichte lastenverlichting.

1. Criminaliteit?
Vragenlijst
3. Schiphol?


D66
Ombuigingen in de collectieve sector van
f 8,6 miljard gulden waarvan f 1,8 miljard op de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid,
f 1,8 miljard op het overheidsapparaat, f 1 miljard op defensie en f 800 miljoen op de uitgaven voor Europa. Voor lastenverlichting ƒ6 miljard.

GroenLinks
De belangrijkste bezuinigingspost is Defensie: ƒ3 miljard in 2002. Bezuinigen op automatisering, voorlichting en opdrachten aan derden. Minder geld naar nieuwe wegen en regionale luchthavens. In totaal wordt er ƒ7,6 miljard omgebogen. Gerichte lastenverlichting om de progressiviteit in het belastingstelsel te herstellen.

RPF
Bevriezing EU-uitgaven; beperking technologie-uitgaven; meer efficiency, minder subsidies, minder geld voor megaprojecten (ƒ12,5 mrd). Lastenverlagingen: lager huurwaardeforfait, verlaging van de loon- en inkomsten-
belasting, afschaffen schoolgeld.

1. Criminaliteit?
Vragenlijst
3. Schiphol?


CD
De CD zal gaan bezuinigen op de Europese bijdragen, ontwikkelings-
samenwerking en reductie opvang asielzoekers. Totale besparing ƒ15 miljard.

Senioren 2000
Aantal ministeries verminderen (alleen kernministeries), alternatieven voor grootschalige infrastructurele projecten zoals HSL. Medische hulpmiddelen goedkoper maken via een prijzenwet. Halt aan stijging lokale belastingen. Een inkomensafhankelijk eigen-bijdrage-systeem in de Ziekenfondswet en AWBZ.

SP
Fors bezuinigen op defensie en op de afdrachten aan de EU. Geen lastenverlichting, maar wel verhoging van het minimumloon, de AOW en de uitkeringen.

1. Criminaliteit?
Vragenlijst
3. Schiphol?


SGP
Lastenverlichting: ƒ1,3 miljard. Bezuinigen wil de SGP met name op de overheid zelf (efficiënter werken) en de overheidsbijdragen voor de kinderopvang.

GPV
Geen algemene lastenverlichting. Wie echt arm is heeft recht op hulp van anderen. ƒ1,25 miljard voor mensen die nu nauwelijks rond kunnen komen, zoals eenoudergezinnen, langdurig bijstandsgerechtigden en ouderen met alleen AOW. Grote gezinnen krijgen meer kinderbijslag.

AOV/Unie55+
Subsidies controleren op doelmatigheid. Een van de krijgsmachtonderdelen in overleg met de Europese partners afstoten. Bestrijding van uitkeringsfraude. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen voor minimum inkomens.

1. Criminaliteit?
Vragenlijst
3. Schiphol?