" WIDTH="0" HEIGHT="0" BORDER="0" ALIGN="RIGHT" ALT="">

VBO Aardrijkskunde
B-Niveau

1 D 7 A 9 C 11 D
13 B 16 A 18 C 19 D
21 D 22 B 25 C 26 D
27 D 31 C 32 A 36 D
37 B 39 D 44 A 45 A
46 B 48 B 49 D

VBO Nederlands
leesvaardigheid B

1 B 2 D 3 D 5 B
6 D 8 C 10 B 12 A
13 A 14 A 15 B 16 A
17 C 18 A 20 A 21 A
22 A 26 C 27 A 28 C
29 B 30 A 31 B 32 C
33 C 34 B 35 C 36 A
37 A 40 C 41 B 42 B
43 D 44 B 45 C 46 C
48 D 49 B 51 B

VBO-AD Administratie
Bedrijfsadministratie B

1 C 2 A 3 B 4 D 5 A 6 D 7 B 8 D 9 B 10 D

VBO-BT Bouwtechniek METSELEN
Vaktheorie 1B

1 A 14 B 27 B
2 B 15 D 28 A
3 B 16 B 29 B
4 B 17 B 30 D
5 B 18 B 31 B
6 A 19 D 32 B
7 A 20 D 33 D
8 A 21 D 34 A
9 A 22 A  
10 D 23 A  
11 D 24 B  
12 D 25 D  
13 D 26 C  

Vaktheorie 1C

1 A 14 B 27 B
2 B 15 D 28 A
3 B 16 B 29 B
4 B 17 B 30 D
5 B 18 B 31 B
6 A 19 D 32 B
7 A 20 D 33 D
8 A 21 D 34 A
9 A 22 A  
10 D 23 A  
11 D 24 B  
12 D 25 D  
13 D 26 C  

VBO-BT (Bouwtechniek) MEUBELMAKEN
Vaktheorie Vakleer Fijnhout/Meubelmaken B

1 C 14 C 27 B 40 A
2 A 15 B 28 D 41 B
3 C 16 C 29 D 42 A
4 D 17 A 30 C 43 C
5 A 18 D 31 B 44 A
6 A 19 D 32 B  
7 A 20 D 33 C  
8 D 21 A 34 C  
9 B 22 D 35 D  
10 C 23 C 36 B  
11 D 24 C 37 B  
12 B 25 D 38 A  
13 D 26 A 39 B  

VBO-BT (Bouwtechniek) Schilderen
Vaktheorie 1B

1 B 14 D
2 A 15 D
3 A  
4 D  
5 C  
6 A  
7 B  
8 C  
9 B  
10 A  
11 A  
12 B  
13 C  

VBO-BT (Bouwtechniek) Timmeren
Vaktheorie 1B

1 D 14 A 27 C
2 B 15 C 28 C
3 B 16 C 29 A
4 C 17 A 30 D
5 A 18 C 31 B
6 C 19 D  
7 A 20 C  
8 B 21 B  
9 C 22 B  
10 A 23 C  
11 D 24 D  
12 B 25 C  
13 B 26 B  

Vaktheorie 1C

1 D 14 A 27 C
2 B 15 C 28 C
3 B 16 C 29 A
4 C 17 A 30 D
5 A 18 C 31 B
6 C 19 D  
7 A 20 C  
8 B 21 B  
9 C 22 B  
10 A 23 C  
11 D 24 D  
12 B 25 C  
13 B 26 B  

VBO-CT (Consumptieve techniek)
Bedrijfsadministratie B

1 C 2 A 3 B 4 D 5 D 6 B 7 D 8 B 9 D

VBO-ET (Elektrotechniek)
Vaktheorie Elektriciteitsleer B

1 C 14 D 27 C 40 D
2 D 15 A 28 D  
3 B 16 B 29 C  
4 D 17 B 30 A  
5 B 18 A 31 C  
6 D 19 C 32 D  
7 A 20 B 33 C  
8 D 21 A 34 B  
9 B 22 B 35 B  
10 A 23 B 36 A  
11 B 24 D 37 B  
12 C 25 D 38 A  
13 B 26 B 39 C  

Vaktheorie Elektriciteitsleer C

1 C 14 D 27 C 40 D
2 D 15 A 28 D 41 C
3 B 16 B 29 C 42 C
4 D 17 B 30 A 43 C
5 B 18 A 31 C 44 A
6 D 19 C 32 D 45 C
7 A 20 B 33 C 46 A
8 D 21 A 34 B 47 D
9 B 22 B 35 B 48 A
10 A 23 B 36 A 49 A
11 B 24 D 37 B 50 B
12 C 25 D 38 A  
13 B 26 B 39 C  

VBO-HA (Handel)
Bedrijfseconomie C

1 B 24 C
2 C 25 C
3 B 31 C
4 B 32 D
5 C 33 C
6 A 34 D
7 B 35 A
8 A 41 A
9 C 42 C
10 B 43 D
21 A 44 B
22 B 45 C
23 A  

VBO-MT (Mechanische techniek) Mechanische techniek
Vaktheorie Technische Beginselen/Materialen-Gereedschappenleer B

1 B 14 A 27 B 40 B
2 A 15 C 28 C 41 A
3 D 16 D 29 D 42 B
4 C 17 B 30 B 43 C
5 C 18 D 31 A 44 D
6 B 19 B 32 D 45 A
7 D 20 B 33 C  
8 D 21 B 34 C  
9 C 22 A 35 C  
10 D 23 B 36 B  
11 A 24 C 37 B  
12 D 25 B 38 D  
13 B 26 B 39 A  

Vaktheorie Technische Beginselen/Materialen-Gereedschappenleer C

1 B 14 A 27 B 40 B
2 A 15 C 28 C 41 A
3 D 16 D 29 D 42 B
4 C 17 B 30 B 43 C
5 C 18 D 31 A 44 D
6 B 19 B 32 D 45 A
7 D 20 B 33 C 46 B
8 D 21 B 34 C 47 D
9 C 22 A 35 C 48 B
10 D 23 B 36 B 49 B
11 A 24 C 37 B 50 D
12 D 25 B 38 D 51 A
13 B 26 B 39 A 52 B
      53 C
      54 B
      55 B

VBO-MK (Mode en kleding) VORMGEVING
Theorie Textiele Werkvormen B

1 C 14 B 27 C
2 A 15 B 28 B
3 C 16 B 29 A
4 B 17 A 30 A
5 C 18 A  
6 A 19 C  
7 C 20 C  
8 A 21 A  
9 C 22 B  
10 A 23 B  
11 A 24 B  
12 A 25 B  
13 B 26 B  

VBO-T&L (Transport en Logistiek)
Vaktheorie Logistiek B

1 C 20 B 39 D
2 D 21 B 40 B
3 A 22 A  
4 C 23 B  
6 C 27 C  
7 B 28 C  
8 C 29 D  
9 D 30 B  
14 C 31 C  
15 A 32 D  
16 A 33 C  
17 C 34 B  
18 B 38 D  

VBO-VT (Motorvoertuigentechniek) Auto-en Landbouwwerktuigentechniek
Vaktheorie Elektro B

1 A 2 C 3 B 4 D 5 B 6 A 7 D 8 D 9 A 10 B

Vaktheorie Elektro C

1 A 2 C 3 B 4 D 5 B 6 A 7 D 8 D 9 A 10 B

VBO-UV (Uiterlijke Verzorging)
Vaktheorie Gezondheidskunde B

1 B 14 C
2 B 15 D
3 B 16 C
4 B 17 C
5 D 18 C
6 C 19 B
7 D 20 A
8 C 21 A
9 C 22 B
10 D 23 B
11 A  
12 A  
13 C  

VBO-VZ (Verzorging)
Vaktheorie Gezondheidskunde B

1 D 14 C 27 C
2 C 15 B 28 D
3 C 16 A 29 B
4 A 17 D 30 A
5 D 18 C  
6 D 19 D  
7 A 20 A  
8 A 21 A  
9 D 22 A  
10 C 23 A  
11 A 24 B  
12 D 25 A  
13 A 26 C